ประชากรและสังคม 2558

ประชากรและสังคม 2558

ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558
Population and Social Diversity in Thailand 2015
บรรณาธิการ: อารี จำปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , กาญจนา ตั้งชลทิพย์

เอกสารดาวน์โหลด
ประชากรและสังคม 2555 ประชากรคนชายขอบ ความเป็นธรรมในสังคมไทย
15 มีนาคม 2565 899.71 KB จำนวนดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม
15 มีนาคม 2565 1.11 MB จำนวนดาวน์โหลด 9 ครั้ง
วัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์อย่างไรในการหาคู่
15 มีนาคม 2565 684.65 KB จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ต่างวัยต่างทัศนะ ต่อความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
15 มีนาคม 2565 995.14 KB จำนวนดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ความแตกต่างหลากหลายในอาเซียน: ข้อเสนอห้าแนวคิดสำคัญในการพัฒนาประชาคมอาเซียน
15 มีนาคม 2565 1.01 MB จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทย: จะป้องกันและแก้ไขปัญหากันอย่างไร?
15 มีนาคม 2565 762.00 KB จำนวนดาวน์โหลด 4 ครั้ง
พนักงานบริการหญิงที่มีความเสี่ยงสูง กับการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวี: โจทย์สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์
15 มีนาคม 2565 1.17 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ชีวมณฑลนครานุรักษ์: แนวคิดภายใต้ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
15 มีนาคม 2565 1.56 MB จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ข้อท้าทายในการผลิตแรงงานฝีมือไทย เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
15 มีนาคม 2565 793.79 KB จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง
แรงงานย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
15 มีนาคม 2565 1.08 MB จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ความหลากหลายในการย้ายถิ่นของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ : ใครไปมาเลเซีย และใครไปที่อื่น
15 มีนาคม 2565 972.51 KB จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ชาวต่างชาติในเมืองไทยเป็นใครบ้าง?
15 มีนาคม 2565 1.90 MB จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง
นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในประเทศไทย พ.ศ. 2554–2555
15 มีนาคม 2565 806.76 KB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง
คนข้ามชาติจากพม่าและความเป็นอื่นในสายตาของคนไทย: มองผ่านประเด็นการได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยแบบถาวร
15 มีนาคม 2565 736.28 KB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง
อาชญากรรมข้ามชาติ: ภัยคุกคามไทยและอาเซียน
15 มีนาคม 2565 1.40 MB จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ความสุขของผู้สูงอายุต่างวัย และต่างวัฒนธรรม
15 มีนาคม 2565 969.37 KB จำนวนดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์
15 มีนาคม 2565 738.23 KB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้กำลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น
15 มีนาคม 2565 706.92 KB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ความสุขคนทำงาน ที่มีสถานภาพสมรสหลากหลายในสังคมไทย: แต่งก็สุข ไม่แต่งก็สุข…..จริงหรือ?
15 มีนาคม 2565 780.36 KB จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง
สถานการณ์การเลี้ยงดูหลาน ในครัวเรือนข้ามรุ่นของประเทศไทย
15 มีนาคม 2565 721.22 KB จำนวนดาวน์โหลด 9 ครั้ง