ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มเปิดการเรียนการสอนของหลักสูตรครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2521 โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านประชากรและสังคม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางประชากรและสังคมที่ทันต่อสถานการณ์สังคมไทยและสังคมโลก อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถทำงานในตำแหน่งนักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักพัฒนาสังคม พร้อมทั้งยังมีโอกาสในการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชาญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพรวมหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.

Be equipped with social science research skills and demographic techniques and be able to conduct research
independently with high ethical standards and professional integrity

2.

Comprehend and apply key principles and demographic theories in population studies and social research

3.

Realize analytical and problem-solving skills on complex problems, and contemporary issues

4.

Develop critical perspectives to assess and analyze quantitative and qualitative data using up-to-date information technology

5.

Enhance creativity and leadership in the application of demographic and social research knowledge and techniques

6.

Communicate research findings and recommendations to the public and policy makers effectively with digital technology

วิชาหลัก

 • ทฤษฎีสังคมร่วมสมัย
 • สารัตถประชากรศาสตร์
 • เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์
 • การวิจัยเชิงปริมาณ
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ

วิชาที่น่าสนใจ

 • พฤฒิวิทยาเชิงสังคม
 • นโยบายประชากรและสังคม
 • สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์     
 • สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
 • ประชากรศาสตร์สุขภาพ 
 • ภูมิภาคศึกษา 
 • มานุษยวิทยาการแพทย์
 • ประชากรและการพัฒนา
 • เพศภาวะ เพศวิถี และอนามัยเจริญพันธุ์
 • วัยรุ่นศึกษา     
 • ระบบภูมิสารสนเทศทางสังคมและสุขภาพ
 • การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • การติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการ
 • การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และการกระจายตัวทางประชากร
 • เศรษฐศาสตร์ประชากรและแรงงาน
 • การอ่านเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม
 • มานุษยนิเวศน์วิทยา

ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 24 หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
1. นักศึกษามีระยะเวลาศึกษาและทำวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร ไม่เกิน 5 ปี
2. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา
3. ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
5. ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (2 ปี)  101,000 บาท โดยผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร จะต้องเสียค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ1,800 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
– ค่าบำรุงการศึกษา   
ภาคการศึกษาที่ 16,300 บาท
ภาคการศึกษาที่ 25,600 บาท
– ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคละ 250 บาท
– ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย ภาคละ750 บาท
– ค่าบริการ Internet ภาคละ   300 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม 2 วิชา10,800 บาท
4. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์     18,000 บาท

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   หรือหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรีทุกสาขา   หรือกำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี
2.  ได้คะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3.  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่  

งานรับนักศึกษา หรือประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
โทรศัพท์ 0-2441-9129, 0-2441-4125 ต่อ 110-115
หรือดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่  www.grad.mahidol.ac.th

งานบัณฑิตศึกษา

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0201-4
โทรสาร 0-2441-9333
เว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

ปรียาวดี ธีรานุวัตร Email: preeyavadee.tee@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441 0201-4 ต่อ 306

สมัครเข้าร่วมหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและ โปรดอ่านรายละเอียดต่าง ๆ
อย่างละเอียดก่อนที่จะกรอกข้อมูลตามใบสมัคร

ทุนการศึกษา

รวบรวมทุนการศึกษาเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ที่อัพเดตเป็นประจำ
พร้อมรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาทุน