ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)

การรับสมัคร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์แนวทฤษฎี ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อทำวิจัยด้านประชากรและสังคม มีทักษะในการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสร้างองค์ความรู้ด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีภาวะการนำด้านวิชาการ มีทักษะการสื่อสาร ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง

2.

ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

3.

มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดตามลิงค์นี้ 
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/?topic=english-proficiency

4.

ผู้สมัครชาวต่างชาติสามารถเรียนได้ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

5.

ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ (2) – (4) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารการรับสมัคร

1.

รูปถ่าย

2.

สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

3.

สำเนา Transcript / Grade Report ฉบับภาษาไทย

4.

สำเนาบัตรประชาชน

5.

หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

6.

สำเนาทะเบียนบ้าน

7.

ผู้ที่มีคุณสมบัติหลักฐานแสดงการดำเนินการขอเอกสาร หรือหลักฐานแสดงการดำเนินการจัดส่ง บันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับภาษาไทย และกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพิ่มเติมเอกสารหนังสือรับรองการเทียบคุณวุฒิการศึกษาฯ

รายละเอียด

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
ระยะเวลาเรียน : 2 ปี (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
เปิดรับสมัคร : สามารถดูรายละเอียดได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.mahidol.ac.th

สมัครเข้าร่วมหลักสูตร

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th