ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)

การรับสมัคร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์แนวทฤษฎี ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อทำวิจัยด้านประชากรและสังคม มีทักษะในการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสร้างองค์ความรู้ด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีภาวะการนำด้านวิชาการ มีทักษะการสื่อสาร ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรีทุกสาขา หรือกำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี

2.

ได้คะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.

มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
ระยะเวลาเรียน : 2 ปี (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
เปิดรับสมัคร : สามารถดูรายละเอียดได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.mahidol.ac.th

สมัครเข้าร่วมหลักสูตร

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th