ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)

การรับสมัคร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์แนวทฤษฎี ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อทำวิจัยด้านประชากรและสังคม มีทักษะในการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสร้างองค์ความรู้ด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีภาวะการนำด้านวิชาการ มีทักษะการสื่อสาร ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง

2.

ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50

3.

มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดตามลิงค์นี้
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/?topic=english-proficiency

4.

ผู้สมัครชาวต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

5.

ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ (2) – (4) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารการรับสมัคร

1.

รูปถ่าย

2.

สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

3.

สำเนา Transcript / Grade Report ฉบับภาษาอังกฤษ

4.

สำเนาบัตรประชาชน

5.

หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

6.

สำเนาทะเบียนบ้าน

7.

หลักฐานแสดงการดำเนินการขอเอกสาร หรือหลักฐานแสดงการดำเนินการจัดส่ง บันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ และกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพิ่มเติมเอกสารหนังสือรับรองการเทียบคุณวุฒิการศึกษาฯ

ติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่หลักสูตร: วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย
Email: warawan.tha@mahidol.edu
Phone: +66 2441-0201-4 ext. 308

สมัครเข้าร่วมหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและ โปรดอ่านรายละเอียดต่าง ๆ อย่างละเอียดก่อนที่จะ
กรอกข้อมูลตามใบสมัคร