คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอก

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางระบบการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งการร้องเรียนของบุคลากรในสถาบันฯ อย่างเหมาะสม
 2. กลั่นกรองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งการร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและถูกต้อง
 3. รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการเสนอมา
 4. รายงานการดำเนินงานให้ผู้บริหารของสถาบันฯ รับทราบ

จรรยาบรรณ

 1. คณะกรรมการฯ ทุกคนเก็บเรื่องที่รับฟังความคิดเห็นและร้องเรียนเป็นความลับเฉพาะในคณะกรรมการฯ ไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
 2. คณะกรรมการฯ ให้ข้อมูลที่จำเป็นกับบุคคลที่เสนอเรื่องรับฟังความคิดเห็นและร้องเรียน เช่น ความคืบหน้าเรื่องที่ร้องเรียน การแก้ไขปัญหา
 3. คณะกรรมการฯ ไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวให้แก่ผู้ร้องเรียน  
 4. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยเรื่องรับฟังความคิดเห็นและร้องเรียน ต้องทำเป็นมติของคณะกรรมการฯ และแจ้งในที่ประชุม หรือทำเป็นหนังสือแจ้งถึงผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยตรง

การดำเนินงาน

เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับเรื่องความคิดเห็น หรือเรื่องร้องเรียน จะมีขั้นตอนการพิจารณาจัดการเรื่องความคิดเห็นและร้องเรียนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการพิจารณาจัดการเรื่องความคิดเห็น
ขั้นตอนการพิจารณาจัดการเรื่องร้องเรียน
 • เอกสารต้นฉบับของความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนทุกฉบับ จะถูกส่งคืนให้ผู้ถูกร้องเรียน โดยคณะกรรมการฯ จะทำสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งจะใส่ซองเอกสาร ปิดผนึก ลงนามกำกับบริเวณที่ปิดผนึกโดยประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและร้องเรียน คู่กับกรรมการ 1 ท่าน แล้วเก็บไว้ในตู้เอกสารในห้องทำงานของฝ่ายเลขานุการฯ
 • กรณีเรื่องข้อเสนอแนะถึงทีมบริหารหรือผู้บริหารเป็นรายบุคคล คณะกรรมการฯ จะส่งเรื่องให้ทีมบริหารหรือบุคคลโดยตรง
 • เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการฯ จะสรุปเรื่องความคิดเห็นและร้องเรียนให้คณะกรรมการประจำรับทราบ

คณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์กรรมการ
นางสาวกมลชนก ขำสุวรรณกรรมการ
นางสาวปิยาพัชร เปี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
นางสาวเอื้อมดือน แก้วสว่างกรรมการและเลขานุการ

ช่องทางร้องเรียน

กรอกแบบฟอร์มส่งความเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ เรื่องร้องเรียน ได้ที่นี่