คณะกรรมจัดการเรื่องร้องเรียนของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอก

คณะกรรมจัดการเรื่องร้องเรียนของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอก

บุคลากรของสถาบันฯ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลซึ่งไม่ใช่บุคลากรของสถาบันฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงนักศึกษาของสถาบันฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำหนดแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนจากบุคลากร และบุคคลภายนอกสถาบันวิจัยประชากรและสังคม รวมทั้งขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหา
 2. รับเรื่องร้องเรียน กลั่นกรอง พิจารณาเรื่องร้องเรียน รวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและถูกต้อง
 3. รายงานผลเกี่ยวกับการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนตามมติคณะกรรมการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
 4. สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริหารของสถาบันฯ รับทราบ
 5. จัดทำสถิติข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณเสนอต่อผู้บริหารของสถาบันฯ

จรรยาบรรณ

 1. คณะกรรมการฯ ทุกคนเก็บเรื่องร้องเรียนเป็นความลับเฉพาะในคณะกรรมการฯ ไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
 2. คณะกรรมการฯ ให้ข้อมูลที่จำเป็นกับผู้ร้องเรียน เช่น ความคืบหน้าเรื่องที่ร้องเรียน การแก้ไขปัญหา
 3. คณะกรรมการฯ ไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวให้แก่ผู้ร้องเรียน   
 4. รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบตามมติของคณะกรรมการ การแจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน ต้องทำเป็นมติของคณะกรรมการฯ และทำเป็นหนังสือแจ้งถึงผู้ร้องเรียนโดยตรง

การดำเนินงาน

เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับเรื่องร้องเรียน จะมีขั้นตอนการพิจารณาจัดการเรื่องร้องเรียนดังต่อไปนี้

 • เอกสารต้นฉบับของเรื่องร้องเรียนทุกฉบับ จะถูกส่งคืนให้ผู้ร้องเรียน โดยคณะกรรมการฯ จะทำสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งจะใส่ซองเอกสาร ปิดผนึก ลงนามกำกับบริเวณที่ปิดผนึกโดยประธานคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน คู่กับกรรมการ 1 ท่าน แล้วเก็บไว้ในตู้เอกสารในห้องทำงานของฝ่ายเลขานุการฯ
 • เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการฯ จะสรุปเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารของสถาบันฯรับทราบ

คณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์กรรมการ
นางสาวกมลชนก ขำสุวรรณกรรมการ
นางสาวปิยาพัชร เปี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
นางสาวเอื้อมดือน แก้วสว่างกรรมการและเลขานุการ

ช่องทางร้องเรียน

กรอกแบบฟอร์มส่งความเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ เรื่องร้องเรียน ได้ที่นี่