ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัย

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (MMC)

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (MMC)

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (MMC) เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (IPSR) และได้รับทุนสนับสนุนในขั้นต้นจากมูลนิธ Rockefeller Foundation MMC นำความพยายามของ IPSR มาให้ความสำคัญกับกองกำลังที่ส่งผลกระทบต่อการย้ายถิ่นในภูมิภาค และช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ศูนย์ทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นที่จัดทำโดย IPSR และพันธมิตร จุดประสงค์คือเพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลการย้ายถิ่นจำนวนมากที่มีอยู่ เพื่อร่วมมือกับพันธมิตรและองค์กรเพื่อสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสำหรับการกำหนดทฤษฎีและนโยบาย เพื่อทำหน้าที่เป็นเวทีสนับสนุน และเพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรเพื่อปรับปรุงความผาสุกทางร่างกายและจิตใจของผู้ย้ายถิ่นทั้งในและต่างประเทศ MMC ร่วมกับ IPSR และมหาวิทยาลัยมหิดลถือคุณค่าหลักด้านมนุษยธรรมนี้ พร้อมกับเป้าหมายของการมีส่วนร่วมในความร่วมมือแบบสหวิทยาการและระหว่างประเทศอย่างสุดซึ้ง

ไปยังเว็บไซต์
ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre : TPAK) เป็นศูนย์วิชาการภายใต้โครงสร้าง การบริหารของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทางให้ข้อแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนการออกแบบการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ ให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนและการส่งเสริมกิจกรรมทางกายตามเป้าหมายระดับชาติ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย เป็นหน่วยงานอ้างอิงข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยทางด้านกิจกรรมทางกายในมิติทางประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนองค์ความรู้ และสร้างพื้นที่ทางวิชาการ สำหรับการทำวิจัยทางด้านกิจกรรมทางกายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จัดทำฐานข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารสาธารณะ และการสื่อสารทางนโยบายที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชากรไทยเพื่อการมีสุขภาวะแบบองค์รวม

ไปยังเว็บไซต์
ศูนย์ศตวรรษิกชน (TCC)

ศูนย์ศตวรรษิกชน (TCC)

“ศูนย์ศตวรรษิกชน” ได้จัดตั้งโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและศตวรรษิกชน หรือประชากรที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปในประเทศไทย ข้อมูลที่จะรวบรวมไว้ในศูนย์ฯ นี้ประกอบด้วย เรื่องราว บทความ สถิติตัวเลข คำศัพท์ ข่าวสารความรู้ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและคนร้อยปีในประเทศไทย อีกทั้งยังมี “กระดานข่าว” ที่เปิดให้ผู้สนใจเรื่องผู้สูงอายุ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและศตวรรษิกชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และความคิดเห็นระหว่างกัน นอกจากนั้นศูนย์ศตวรรษิกชนจะได้รวบรวมข้อมูลชีวิตความเป็นอยู่ และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของศตวรรษิกชนไทยอีกด้วย

ไปยังเว็บไซต์
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (Thailand Center for Happy Worker Studies: TCHS) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและศึกษาคุณภาพชีวิต ความผูกพัน และความสุขในกลุ่มคนทำงาน ได้ดำเนินการวิจัยพัฒนา วิจัยปฏิบัติการ งานวิจัยติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (ในองค์กร) ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาเครื่องมือประเมินความสุขของคนทำงานที่ชื่อว่า HAPPINOMETER ขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือหลักในการประเมินและติดตามสถานการณ์คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงานในประเทศ ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวคิดความสุข 8 ประการ หรือ HAPPY8+ ซึ่งประกอบด้วย 1) สุขภาพกายดี 2) ผ่อนคลายดี 3) น้ำใจดี 4) จิตวิญญาณดี 5) ครอบครัวดี 6) สังคมดี 7) ใฝ่รู้ดี 8) สุขภาพเงินดี และ 9) การงานดี (ความพึงพอใจ ความผูกพัน และสมดุลชีวิตกับการทำงาน)  ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ได้ฐานข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนทำงานในประเทศไทย

ไปยังเว็บไซต์