ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถาบันเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่าน ที่จะทราบว่าสถาบันจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้โดยมิต้องแจ้งให้สถาบันทราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน เว็บเซิฟร์เวอร์ของสถาบันจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการรวบรวม ไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของสถาบัน หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของสถาบันต่อไป

อย่างไรก็ดี หากสถาบันมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ และที่อยู่ สถาบันจะพยายามแจ้งให้ท่านว่า เมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่สถาบันจัดเก็บจะถูกใช้โดยสถาบันเท่านั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ ในบางโอกาส

หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ในเครือของสถาบันแห่งใดแห่งหนึ่ง ข้อมูลของท่าน อาจถูกนำไปใช้โดยสถาบันเหล่านั้นเพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการของท่าน เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุ๊กกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่าน หลังจากนั้น คุกกี้จะถูกนำไป เก็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะทำให้สถาบันทราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันในครั้งต่อไป

โดยคุกกี้จะทำให้สถาบันสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่าน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบันได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้ง ต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุ๊กกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของสถาบัน

ในบางโอกาสสถาบันอาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบัน เมื่อสถาบันจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว สถาบันจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าสถาบันจะนำข้อมูลของท่านที่ได้การจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ทไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจ ดังนั้น ท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้

เมื่อท่านออกจากเว็บไชต์นี้แล้ว ขอให้ท่านโปรดระมัดระวัง และโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าสถาบันไม่ได้ปฎิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินติดต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้ที่ Webmaster อีเมล prwww@mahidol.ac.th

งานทรัพยากรบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัครงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษา

(ร่าง) ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล Learner (บุคคลทั่วไปสมัครเรียน- สอบภาษาอังกฤษ/ MAP-C / Coursera) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลศิษย์เก่า (Alumni) ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่าง) ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (CCTV Privacy Notice) 

งานอบรม ประชุม และเสวนา

(ร่าง) นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรม ประชุม และเสวนา

เว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับระบบสารสนเทศและเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล
นโยบายคุกกี้

งานกายภาพและบริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)