หนังสือและรายงานวิจัย

การระบุรูปลักษณ์ของยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ในประเทศไทย

ที่ที่ใช่ สูงวัยในถิ่นที่อยู่ : ทบทวนแนวคิดและการดำเนินการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุไทย

ประชากรและสังคม 2566: หลากมิติในหนึ่งชั่วชีวิต

สุขภาพคนไทย 2566 : คำสัญญาของไทยใน “คอป” (COP: Conference of Parties) กับการรับมือ “โลกรวน”

เด็กข้ามชาติ: ผลกระทบจากโควิด-19 (เข้าไม่ถึง) สุขภาพ (ตกหล่น) การศึกษา (เสี่ยงเพิ่ม) ความคุ้มครอง