หนังสือและรายงานวิจัย

ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพตลอดช่วงชีวิตด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐ

Food retail and good corporate governance: Key to health, social and economic development

รายงาน โครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหารของประชากรไทย ระดับประเทศ

รายงาน โครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหารของประชากรไทย ระดับพื้นที่

ทางเลือกกับความเหลื่่อมล้ำของบริการทำแท้งหลังแก้กฎหมาย

รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565