Book Reports

โครงการการสำรวจติดตามพฤติกรรม การบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และเครื่องดื่มที่ได้ฉลากทางเลือกสุขภาพ เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาวะ ปี 2566

ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพตลอดช่วงชีวิตด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐ

Food retail and good corporate governance: Key to health, social and economic development

รายงาน โครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหารของประชากรไทย ระดับประเทศ

รายงาน โครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหารของประชากรไทย ระดับพื้นที่