M.A. Program in Population and Social Research (Thai Program) 

Admission

M.A. Program in Population and Social Research (Thai Program)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง

2.

ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

3.

มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดตามลิงค์นี้ 
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/?topic=english-proficiency

4.

ผู้สมัครชาวต่างชาติสามารถเรียนได้ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

5.

ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ (2) – (4) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารการรับสมัคร

1.

รูปถ่าย

2.

สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

3.

สำเนา Transcript / Grade Report ฉบับภาษาไทย

4.

สำเนาบัตรประชาชน

5.

หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

6.

สำเนาทะเบียนบ้าน

7.

ผู้ที่มีคุณสมบัติหลักฐานแสดงการดำเนินการขอเอกสาร หรือหลักฐานแสดงการดำเนินการจัดส่ง บันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับภาษาไทย และกรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพิ่มเติมเอกสารหนังสือรับรองการเทียบคุณวุฒิการศึกษาฯ

รายละเอียด

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
ระยะเวลาเรียน : 2 ปี (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
เปิดรับสมัคร : สามารถดูรายละเอียดได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.mahidol.ac.th

สมัครเข้าร่วมหลักสูตร

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th