Research Centers

Research Centers

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (MMC)

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (MMC)

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (MMC) เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (IPSR) และได้รับทุนสนับสนุนในขั้นต้นจากมูลนิธ Rockefeller Foundation MMC นำความพยายามของ IPSR มาให้ความสำคัญกับกองกำลังที่ส่งผลกระทบต่อการย้ายถิ่นในภูมิภาค และช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ศูนย์ทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นที่จัดทำโดย IPSR และพันธมิตร จุดประสงค์คือเพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลการย้ายถิ่นจำนวนมากที่มีอยู่ เพื่อร่วมมือกับพันธมิตรและองค์กรเพื่อสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสำหรับการกำหนดทฤษฎีและนโยบาย เพื่อทำหน้าที่เป็นเวทีสนับสนุน และเพื่อช่วยในการจัดลำดับ
ความสำคัญของทรัพยากรเพื่อปรับปรุงความผาสุกทางร่างกายและจิตใจของผู้ย้ายถิ่นทั้งในและต่างประเทศ MMC ร่วมกับ IPSR และมหาวิทยาลัยมหิดลถือคุณค่าหลัก
ด้านมนุษยธรรมนี้ พร้อมกับเป้าหมายของการมีส่วนร่วมในความร่วมมือแบบสหวิทยาการและระหว่างประเทศอย่างสุดซึ้ง

ไปยังเว็บไซต์

ศูนย์พัฒนา องค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ประเทศไทย (TPAK)

ศูนย์พัฒนา องค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ประเทศไทย (TPAK)

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre : TPAK) เป็นศูนย์วิชาการภายใต้โครงสร้าง
การบริหารของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทางให้ข้อแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนการออกแบบการดำเนิน
กิจกรรมของศูนย์ ให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนและการส่งเสริมกิจกรรมทางกายตามเป้าหมายระดับชาติ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย เป็นหน่วยงานอ้างอิงข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยทางด้านกิจกรรมทางกายในมิติทางประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน
องค์ความรู้ และสร้างพื้นที่ทางวิชาการ สำหรับการทำวิจัยทางด้านกิจกรรมทางกายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จัดทำฐานข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสาร
สาธารณะ และการสื่อสารทางนโยบายที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชากรไทยเพื่อการมีสุขภาวะแบบองค์รวม

ไปยังเว็บไซต์

ศูนย์ศตวรรษิกชน (TCC)

ศูนย์ศตวรรษิกชน (TCC)

“ศูนย์ศตวรรษิกชน” ได้จัดตั้งโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและศตวรรษิกชน หรือประชากรที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปในประเทศไทย ข้อมูลที่จะรวบรวมไว้ในศูนย์ฯ นี้ประกอบด้วย เรื่องราว บทความ สถิติตัวเลข คำศัพท์ ข่าวสารความรู้ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
และคนร้อยปีในประเทศไทย อีกทั้งยังมี “กระดานข่าว” ที่เปิดให้ผู้สนใจเรื่องผู้สูงอายุ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและศตวรรษิกชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และความคิดเห็นระหว่างกัน นอกจากนั้นศูนย์ศตวรรษิกชนจะได้รวบรวมข้อมูลชีวิตความเป็นอยู่ และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของศตวรรษิกชนไทยอีกด้วย

ไปยังเว็บไซต์

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย (TCHS)

Thailand Center for Happy Worker Studies:TCHS เพื่อดำเนินการวิจัยเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการเพื่อความยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานจากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
และคณะผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยรูปแบบการทำงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยควำมสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”

ไปยังเว็บไซต์