สารประชากรมหิดล

ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2565

(ปีที่ 31: มกราคม 2565)

วัตถุประสงค์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิมพ์ “สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล” ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากร โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดนำมาคาดประมาณประชากรของแต่ละปี ดังนั้น จึงไม่ควรนำตัวเลขคาดประมาณจาก “สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล” ปีต่างๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มทางประชากร
ชายหญิงรวม
1จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน)31,93334,27866,211
2จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน)
เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท)19,05920,49739,556
เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง)12,86913,78626,655
3จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน)
กรุงเทพมหานคร4,0094,3378,346
ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)9,51410,17919,693
ภาคเหนือ5,2225,66010,882
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8,6939,36918,062
ภาคใต้4,4904,7389,228
4จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน)
ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี)5,3535,09310,446
ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี)21,08721,64442,731
ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)5,4937,54113,034
ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป)3,4925,1858,677
ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี)1,8881,7873,675
ประชากรวัยเรียน (6-21 ปี)6,4426,16212,604
สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี)16,129
5อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดชาย 73.6 ปี
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี)หญิง 80.7 ปี
6อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี ชาย 18.3 ปี
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)หญิง 23.7 ปี
7อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 80 ปี ชาย 6.1 ปี
(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 80 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)หญิง 8.6 ปี
8อัตราชีพ
อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน)8.2
อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน)7.9
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ)0.0
อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)7.6
อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)10.9
9อัตราเจริญพันธุ์รวม (จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน)1.21
10อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ)73.0
11ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเท่านั้น (ร้อยละ)13.8
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคาดประมาณ
– การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟ
– สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
– การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2539 2549 2553 2558 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
– รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
คำอธิบายข้อมูล
– ประชากรในรายการ 1-4 : ประชากรสัญชาติไทย และประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
– อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนเกิดทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้น คูณด้วย 1,000
– อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน) : จำนวนตายทั้งหมดในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปีนั้น คูณด้วย 1,000
– อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) : จำนวนเกิดลบด้วยจำนวนตาย หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อกลางปี คูณด้วย 100
– อัตราตายทารก (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนทารกตายเมื่ออายุต่ำกว่า 1 ปีในปีหนึ่ง หารด้วย จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
– อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อเด็กเกิดมีชีพพันราย) : จำนวนเด็กตายเมื่ออายุต่ำกว่า 5 ปีในปีหนึ่ง หารด้วยจำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในปีนั้น คูณด้วย 1,000
– อัตราเจริญพันธุ์รวม : จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน คำนวณได้จากการรวมอัตราเกิดรายอายุของสตรีตลอดวัยเจริญพันธุ์
– อัตราคุมกำเนิด : ร้อยละของสตรีอายุ 15 – 49 ปี ที่แต่งงานแล้วและยังอยู่กินกับสามีที่กำลังใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่
– ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเท่านั้น : ครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่ลำพังคนเดียวหรือครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุเท่านั้น