บทความตีพิมพ์ในวารสาร

Is this pill an antibiotic or a painkiller? Improving the identification of oral antibiotics for better use

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุในประเทศไทย

ระบบการติดตามและจำกัดการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยและต่างประเทศ: ช่องว่าง จุดอ่อนและโอกาสในการพัฒนา

การพัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เท่าทันสื่อทางสุขภาพเกี่ยวกับ การรับประทานและการออกกำลังกายสำหรับเด็กไทย

Choosing an effective food classification system for promoting healthy diets in Thailand: a comparative evaluation of three nutrient profiling-based food classification systems (government, WHO, and Healthier Choice Logo) and a food-processing-based food classification system (NOVA)