บทความตีพิมพ์ในวารสาร

ความรู้และเจตคติของนักวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่อหลักจริยธรรมการวิจัยในคนและการขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

การศึกษาการสร้างกรอบการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่าย

Digital Group–Based Intervention for Physical Activity Promotion Among Thai Adults During the COVID-19 Lockdown: Randomized Controlled Trial