ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์แนวทฤษฎี ตลอดจนเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพื่อทำวิจัยด้านประชากรและสังคม มีทักษะในการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสร้างองค์ความรู้ด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีภาวะการนำด้านวิชาการ มีทักษะการสื่อสาร ตลอดจนมีคุณธรรม
และจริยธรรมในวิชาชีพ

ภาพรวมหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.

มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถใช้เหตุผลอย่างยุติธรรม ด้วยหลักการและหลักฐานอันถูกต้อง
และสอดคล้องกับค่านิยมที่สังคมยอมรับ

2.

มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี และกระบวนทัศน์ทางด้านวิจัยประชากรและสังคม และมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนทัศน์
ด้านสาธารณสุขเศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

3.

มีทักษะในการนำทฤษฎีและกระบวนทัศน์ด้านวิจัยประชากรและสังคมแบบบูรณาการกับศาสตร์อื่น ไปวิเคราะห์และสังเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ และวัฒนธรรม ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก
จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านวิจัยประชากรและสังคม

4.

มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

5.

มีทักษะในการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข ด้านประชากรและสังคม และสืบค้น สรุป วิเคราะห์ สื่อสารทางวิชาการและ
การวิจัยได้อย่างเหมาะสม

วิชาเรียน

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

วิชาหลัก

– สัมมนาทางปรัชญาและทฤษฎีสังคมร่วมสมัย
– สัมมนาการพัฒนางานวิจัยทางประชากรและสังคม

วิชาที่น่าสนใจ

กลุ่มสถิติประยุกต์และเทคนิคการวิจัยสังคมศาสตร์

– การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงทางประชากรและสังคม
– การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางประชากรและสังคม
– การจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม
– การวิจัยประชากรและสังคมเพื่อธุรกิจ
– การวิจัยรูปแบบผสมทางประชากรและสังคม
– การวิจัยออนไลน์ทางประชากรและสังคม
– ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม
– การวิเคราะห์หลายตัวแปรทางการวิจัยทางประชากรและสังคม
– เทคนิคการสุ่มตัวอย่างทางการวิจัยทางประชากรและสังคม

กลุ่มประชากรศาสตร์

– แนวโน้มร่วมสมัยของการครองคู่และการเจริญพันธุ์
– การเจ็บป่วย ภาระโรค และการตาย
– การย้ายถิ่นข้ามชาติและชายแดนศึกษา
– การวิจัยครอบครัวในศตวรรษที่ 21
– ประชากรสูงอายุและสังคมสูงอายุ
– การวิจัยร่วมสมัยทางภูมิศาสตร์ประชากร
– การพัฒนาตัวชี้วัดทางประชากรและสังคม
– พลวัตประชากรและการคาดประมาณ
– การวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิง เด็ก เยาวชน และการค้ามนุษย์

กลุ่มสังคมศาสตร์

– เศรษฐศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม
– การวิจัยการทำความรุนแรงบนฐานเพศและสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์
– ประชากรและสังคมในอาณาบริเวณศึกษา
– การประเมินผลนโยบายและโครงการประชากรและสังคม
– สุขภาวะและความเหลื่อมล้ำทางสังคม
– สุขภาพโลก แนวคิดและประเด็นร่วมสมัย
– สุขภาพและการดูแลสุขภาพในอาเซียน
– เศรษฐศาสตร์ประชากรและกำลังแรงงาน
– ประชากรและสังคมในภูมิทัศน์สื่อหลอมรวม

สมัครเข้าร่วมหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและ โปรดอ่านรายละเอียดต่าง ๆ
อย่างละเอียดก่อนที่จะกรอกข้อมูลตามใบสมัคร

ทุนการศึกษา

รวบรวมทุนการศึกษาเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ที่อัพเดตเป็นประจำ
พร้อมรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาทุน