ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy in Applied Demography and Social Research

It has been 26 years since IPSR’s Ph.D. Program in Demography was first established (1993). During its first decade, the program focused on training Thai researchers. Since 2002, it has been open to interested applicants from other countries. All classes are conducted, and the dissertation is written, in English.It is the first international program in Thailand that provides doctoral – level training in this field.

There has been a great change in the global, regional, and national context that calls for another round of revision. Recently, The Ph.D. Program in Demography has been revised to ‘Applied Demography and Social Research’.

The program recognizes the importance of the social and cultural changes that accompany the economic changes and attempts to create fine connections. Greater integration of ASEAN, increasing multiculturalism, intergenerational coexistence, greater diversity of society, etc. demand not only new knowledge in demography but also new ways to learn. Emerged are many challenges that require new knowledge and demand for capable personnel in applying the demography knowledge to create a better world and sustainable society. The program aspires to train and produce responsible, ethical, and visionary population policy experts, demographers, and social scientists.

The Ph.D. Program in The Applied Demography and Social Research provides opportunities for professional careers in universities and international organizations, as well as a path to career advancement and collaboration both in Thailand and internationally.

Mahidol University Education Philosophy : Administering education that focuses on learners’ achievements by means of a learning-centered approach for self-development of knowledge, abilities, and new skills

Program Philosophy : A leading international program that produces graduates with expertise in applied demographic and social research and synthesis, professional ethics and advanced skills in analysis and policy communication.

Program Overview

Program Learning Outcomes (PLOs)

1.

Apply demography and social science theories and techniques, in order to evaluate and analyze (current situations) of (issues in) population and society. (Knowledge)

2.

Design and implement research projects independently with high ethical standards and professional integrity. (Skills and Ethics)

3.

Demonstrate analytical, problem-solving skills, and critical thinking. (Skills and Character)

4.

Demonstrate creativity, leadership and communication skills (Skills and Character)

Academic calendar

The program’s academic schedule follows the two – semester system of Mahidol University. The first semester runs from August to December, and the second from January to May.

Study plans

Plan 1 Research: Suitable for students with backgrounds in demography/population studies who already have earned a master’s degree and have published at least one research work in applied demography and social research/population studies. No coursework is required. Students prepare for and pass the qualifying examination and then undertake their dissertation.

Plan 2 Coursework & Research: Suitable for students with no background in demography who have a master’s degree in related fields. Students take prerequisite courses in demography and research methods as appropriate to their background. Then students take three core courses in applied demography and social research, and one elective course, pass the qualifying examination and complete their dissertation.

Qualifying examination

All students must successfully pass the qualifying examination before proceeding to dissertation.

Courses Offered

Prerequisite courses
Students with no background in demography or research methods are required to take prerequisite courses as appropriate:

 • Substantive Demography
 • Analytical Techniques of Demography
 • Social Research Methodology
 • Statistics for Social Analysis

Core courses

 • Demographic Materials and Methods
 • Advanced Social Research Methodology
 • Seminar in Applied Demography and Social Research

Elective courses

1.Advanced and applied demography

 • Business Demography
 • Economic Demography
 • Family Demography
 • Mortality and Morbidity
 • Population and Social Determinants of Health
 • Social Theories for Demography
 • Sociodemographic Spectrum of Fertility

2.Technique and methodology

 • Applied Multivariate Analysis for Demographic and Social Research
 • Applied Regression Modeling for Panel Data Analysis
 • Demographic Epidemiology
 • Geographical Information System and Social Science Research
 • Qualitative Research Methodology

3.Contemporary topics and issues

 • Global Population Aging in the Twenty-First Century
 • Migration and Political and Social Implication

Summary of admission requirements

RequirementsPlan 1 (Research)Plan 2
Previous degreesMaster’s degree in in demography/population studies with minimum GPA 3.5Master’s degree in related field with minimum GPA 3.5
Background in demography/
population studies
RequiredDesirable, but not required
A major advisorHaving been accepted by an IPSR faculty memberNot required
PublicationsAt least 1 research article published in peer-reviewed journalPublications desirable,
but not required
English proficiency and computer skillsTOEFL-IBT of 79 or IELTS of 6.0 (Students having lower scores are required to take English courses offered by Faculty of Graduate Studies)
Basic computer literacy is required

Illustrative costs for a three-year program (in Thai baht)

Plan/ExpensePlan 1Plan 2
Master’s degree
graduates with
demography/populations
and social research
backgrounds
Master’s degree
graduates with
demography / populations
and social research
backgrounds
Tuition
– Fee/semester40,00050,000
Total240,000300,000
*Fees may be subject to change
*The plan expense excludes Health Insurance(3,500 baht/year), and Research Supply fee

Application

Application for admission to the Program may be made through either of these two channels

 1. Mahidol University Selection Process (for Thai applicants): Applications are obtained from, and must be submitted to, the Faculty of Graduate Studies. There are two rounds of application opened between October and February. The selection process involves a written examination and an interview. Final selection is announced at the beginning of the following year before the first semester starts in August.
 2. Institute for Population and Social Research Selection Process (for Thai and international applicants): Applications are obtained from, and must be submitted to, the Ph. D. Program at IPSR. Applications are accepted year-round, with the deadline of around April. Final selection is announced about two months before the start of first semester. Applicants of Plan 1 (Research only) can start the study in either the first or the second semester, if admitted. The selection process involves review of the application materials and interview. Only complete applications with all required documents will be considered.

Doctor of Philosophy Program in Applied Demography and Social Research (International Program)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)

* Credits (lecture practice selfstudy)

1. Required Courses

PRDS669 Seminar in AppliedDemography and Social Research                  
วจปป 669 สัมมนาทางประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม

3 (3-0-6)

Concepts; theories; applied demographic and social research theories; demographic and social science analysing techniques; research methods; data sources; data analysis; contemporary issues in Sustainable Development Goals (SDG), global health; current important issues in population policy; social; economic; health and environment with ethics

แนวคิด ทฤษฎี การประยุกต์ทฤษฎีทางประชากรศาสตร์และการวิจัยทางสังคม เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นทางประชากร ประเด็นร่วมสมัย เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สุขภาพโลก ประเด็นสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายประชากร สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีจริยธรรม

PRDS684 Advanced Social Research Methodology                                    
วจปป  684 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมขั้นสูง      

(306)

A solid methodological foundation for conducting social science research; all the main steps of empirical research from research design and planning; to field work management; data analysis and result presentation; step-by-step roadmap to the entire research process

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ระดับสูงพื้นฐานของวิธีวิทยาในการดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยเชิงประจักษ์ ตั้งแต่การออกแบบงานวิจัย การวางแผนงานวิจัย การจัดการการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล เพื่อให้เกิดได้ลงมือปฏิบัติงานวิจัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตลอดกระบวนการวิจัย

PRDS 702 Demographic Materials and Methods                                        
วจปป 702 สาระและวิธีวิทยาทางประชากรศาสตร์                                   

(306)

Essential principles to understanding demographic phenomena; advanced methods and measurements for imperfect demographic data; stable population, model stable populations and applications; estimation methods for statistically underdeveloped areas 

หลักการสำคัญในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางประชากรศาสตร์ วิธีการและการวัดขั้นก้าวหน้าสำหรับข้อมูลประชากรที่ไม่สมบูรณ์ ประชากรคงรูป ประชากรคงรูปตัวแบบและการประยุกต์ วิธีการประมาณค่าสำหรับพื้นที่ด้อยพัฒนาทางด้านสถิติ

2. Elective Course

PRDS 664 Family Demography                                                               
วจปป 664 ประชากรศาสตร์ครอบครัว

3 (306)

Family and household as significant basic demographic units; theory of family changes; social theories of the family; family demography in life course perspective; family formation; childrearing in modern family; divorce and remarriage; family and the elderly; gender, health and the family; social structures and the family; impact of socio-economic and political changes on the family structure and demographic behaviours of the families and multigenerational households; comparative studies on families and households; global householding

ครอบครัวและครัวเรือนในฐานะที่เป็นหน่วยพื้นฐานของประชากร ทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของครอบครัว ทฤษฎีทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ประชากรศาสตร์ครอบครัวในมุมมองของเส้นทางชีวิต การเลี้ยงดูลูกในครอบครัวยุคใหม่ การหย่าร้างและการแต่งงานใหม่ ครอบครัวกับผู้สูงอายุ เพศสภาพ สุขภาพ และครอบครัว โครงสร้างทางสังคมกับครอบครัว ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐสังคม และการเมืองต่อโครงสร้างครอบครัว และพฤติกรรมทางประชากรศาสตร์ของครอบครัว ครัวเรือนหลายรุ่นประชากร การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างครอบครัวเรือน ครัวเรือนไร้พรมแดน

PRDS  667     Demographic Epidemiology                                                     
วจปป     667      วิทยาการระบาดทางประชากร

(306)

Basic knowledge of demographic epidemiology including measures of morbidity, mortality, and summary measures of population health as known as disability-adjusted life years; principle and methods of health economic evaluation such as cost-effectiveness analysis, cost-utility analysis; cost estimation; mathematical modelling development such as decision tree model, Markov model; results presentation and uncertainty analysis

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาการระบาดทางประชากร รวมถึงการวัดการเจ็บป่วย การวัดการตาย และการวัดสถานะสุขภาพของประชากรแบบองค์รวม หรือที่เรียกว่า ปีสุขภาวะที่สูญเสียปรับด้วยความบกพร่องทางสุขภาพ  หลักการและวิธีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ การประมาณต้นทุน การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนภูมิต้นไม้ แบบจำลองมาร์คอฟ การนำเสนอผลจากแบบจำลอง และการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน

PRDS 678 Geographical Information System and Social Science Research     
วจปป 678 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

(306)

Process of data management linking with spatial data (place, location in the forms of point, line and polygon); four steps of GIS including collectioning and preprocessing spatial data from various sources; data storage and retrieval organizing data for retrieval; data updating, and editing; data manipulation and analysis performing tasks on data aggregates and disaggregates; estimating parameters and constrain; and performing modeling functions and; the report system displaying; the database in tabular graphic and map form; GIS integrated with social science research

กระบวนการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (สถานที่ จุดที่ตั้ง เส้นทาง ขอบเขตและอาณาเขต) ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มี ๔ ขั้นตอน การนำข้อมูลเข้าซึ่งรวมถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อน การเก็บให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ แก้ไข และเพิ่มเติม การปรับ แปลง รวม และแยกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ และสร้างแบบจำลอง การจัดทำระบบรายงานในรูปของตาราง  กราฟ และแผนที่ การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่วมกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

PRDS 680 Qualitative Research Methodology                                           
วจปป 680 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

(225)

Introducing paradigms in social science research and traditions in qualitative research; qualitative research design; methods of qualitative data collection with special emphasis on in-depth interviews; focus group discussions and participant observations; management and analysis of the qualitative data; using hands-on exercise in doing qualitative research within the scope and interest of the program

กระบวนทัศน์ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และแนวทำวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นพิเศษ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การรฝึกทำการวิจัยเชิงคุณภาพในขอบเขตและความสนใจของหลักสูตร

PRDS 686 Mortality and Morbidity
วจปป 686 ภาวะการตายและความเจ็บป่วย

(306)

Mortality theories and demographic transition; compression of morbidity; healthy age life expectancy; emerging epidemics, morbidity, and mortality; determinants and social consequences; data sources and completeness of reporting death; estimate of child mortality, estimate of adult mortality, survival function and analysis

ทฤษฎีการตายและการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์, การลดระยะเวลาการป่วยหรือทุพพลภาพ, อายุคาดเฉลี่ยสุขภาพดี, โรคระบาดอุบัติใหม่, การเจ็บป่วย, และการตาย; ปัจจัยกำหนดและผลกระทบทางสังคม; แหล่งข้อมูลและความสมบูรณ์ของการแจ้งตาย; การคาดประมาณการตายของเด็ก, การคาดประมาณการตายของผู้ใหญ่, การวิเคราะห์การอยู่รอด

PRDS 689 Economic Demography
วจปป 689 เศรษฐศาสตร์ประชากร

(306)

Economic theories and perspectives on demographic behaviors and issues, aging, marriage, fertility, migration, health and mortality; economic causes and consequences of demographic changes including population aging  on economic growth, income security, pension systems, intergenerational transfers, health care systems;  economic concepts to critique and develop policies in response to demographic change

ทฤษฎีและมุมมองทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมและประเด็นทางประชากรศาสตร์, การสูงวัย, การแต่งงาน, การเจริญพันธุ์, การย้ายถิ่น, สุขภาพ, และการตาย; สาเหตุและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร รวมถึง การสูงวัยของประชากรต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ, ความมั่นคงรายได้, ระบบบำนาญ, การถ่ายโอนระหว่างรุ่น, ระบบสาธารณสุข: แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในการวิพากษ์และพัฒนานโยบายสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร

PRDS 690 Population and Social Determinants of Health                           
วจปป 690 ประชากรและปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม

(306)

This course will explore issues related to behavioral, psychological, and structural factors that contribute to understanding population health and health inequities. It will also examine social, economic, and political factors that contribute to health inequity. Conceptual frameworks and methodological issues key to measuring, monitoring and addressing health disparities at multiple levels of influence will be discussed. There will be opportunities to learn about the latest developments and innovative ways to reduce health disparities.

เป็นรายวิชาที่สำรวจประเด็นต่างๆที่สัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆด้านพฤติกรรมจิตวิทยา และโครงสร้างทางสังคม ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจในสุขภาพของประชากรและความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพในประชากร และยังศึกษาประเด็นต่างๆทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอันนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพ นักศึกษาได้เรียนรู้ ถกเถียงและอภิปรายกรอบแนวคิดต่างๆ รวมทั้งประเด็นด้านระเบียบวิธีวิจัยที่มีความสำคัญในการวัด ติดตามและแก้ไขความไม่เทียมเท่าเทียมด้านสุขภาพซึ่งมีหลายระดับ และมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดและนวัตกรรมต่างๆในการจัดการกับความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพในประชากร

PRDS 691 Business Demography
วจปป 691 ประชากรศาสตร์ธุรกิจ           

(306)

The importance of and connections between demographic changes and business conducts; changes in age and sex composition affecting business marketing and human resource management; integrative knowledge of demography, strategic management, marketing strategies enhancing business planning and implementation

ความสำคัญ และความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ กับการดำเนินธุรกิจในมิติต่างๆ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเพศ และโครงสร้างอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการทางการตลาด และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรธุรกิจ การบูรณาการความรู้ทางประชากรศาสตร์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การตลาดเชิงกลยุทธ์ เพื่อการวางแผนและการดำเนินการตามแผนของธุรกิจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

PRDS 693 Applied Multivariate Analysis for Demographic and Social Research
วจปป  693  การวิเคราะห์พหุตัวแปรประยุกต์เพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม  

(306)

An emphasis on the causal relationship estimation by applying multivariate methodology appropriate for demographic and social research including: an introduction of linear and non-linear models under the process of multiple regression analysis for both continuous and discrete data with essential model assumptions; model building by comparing between constrained and unconstrained models; the application of maximum likelihood estimation using logistic regression analysis techniques for dichotomous, nominal, ordinal and count outcomes; extensions of regression modelling techniques dealing with multilevel data structures such as survival analysis and multi-level analysis; common interdependent multivariate analysis techniques such as principal component analysis and confirmatory factor analysis; and structural equation modelling technique which combines factor analysis and multiple regression analysis.

การวิเคราะห์พหุตัวแปรประยุกต์เพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม  เน้นการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลโดยการใช้วิธีวิเคราะห์พหุตัวแปรที่เหมาะกับการวิจัยทางประชากรและสังคม เริ่มที่การวิเคราะห์ในระดับพื้นฐานโดยใช้แบบจำลองถดถอยที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้นในกระบวนการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ทั้งแบบจำลองที่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขสำหรับข้อมูลต่อเนื่องและข้อมูลไม่ต่อเนื่อง ภายใต้สมมติฐานของแบบจำลองแต่ละชนิด การใช้วิธีความน่าจะเป็นสูงสุดในการวิเคราะห์แบบจำลองถดถอยโลจิสติกสำหรับตัวแปรผลลัพธ์ที่มีมาตรวัดแบบทวิภาค แบบระดับกลุ่ม แบบเรียงอันดับ และแบบจำนวนนับ การวิเคราะห์ในระดับขั้นที่สูงขึ้นด้วยวิธีการอื่นของแบบจำลองถดถอยซึ่งใช้กับข้อมูลที่มีโครงสร้างหลายระดับ เช่น การวิเคราะห์การอยู่รอด การวิเคราะห์พหุระดับ เทคนิควิธีการวิเคราะห์พหุตัวแปรสำหรับรวมกลุ่มตัวแปรเข้าด้วยกันที่ใช้อย่างแพร่หลาย เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และแบบจำลองสมการโครงสร้างซึ่งเป็นเทคนิคที่รวมวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเข้ากับวิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

PRDS 694  Applied Regression Modeling for Panel Data Analysis
วจปป 694 แบบจำลองการถดถอยประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว

(306)

A blend of theory and interesting applications of essential statistic/econometric methods for the panel (longitudinal) data analysis, linear and nonlinear panel regression models of continuous variables, the pooled model, the fixed effects model and the random effects model, and the panel regression models of discrete and limited dependent variables; the binary outcome model

การผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการประยุกต์วิธีการทางสถิติและ/หรือเศรษฐมิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้นสำหรับตัวแปรต่อเนื่อง ตัวแบบพูล ตัวแบบอิทธิพลแบบคงที่ ตัวแบบอิทธิพลแบบสุ่ม และตัวแบบการถดถอยสำหรับตัวแปรตามไม่ต่อเนื่องหรือตัวแปรตามแบบจำกัด ตัวแบบผลลัพธ์แบบไบนารี     

PRDS 703     Social Theories for Demography
วจปป 703 ทฤษฎีทางสังคมสำหรับประชากรศาสตร์

3 (3-0-6)                                          

Key concepts in social theories;discourse and power; social structure;  gender and power relations; symbolic interaction; interaction at individual and structure level; social exchange; understanding and explaining social phenomenon; bridging the abstract concepts with the real world; social theories in fertility, social theories in mortality; social theory in migration; theories of health and social behavior; theoretical applications and research ethics; public policy and governance – theory and practice

แนวคิดหลักๆ ในทฤษฎีทางสังคม วาทกรรมและอำนาจ โครงสร้างสังคม ความสัมพันธุ์เชิงเพศสภาพ และเชิงอำนาจ การปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ การปฏิสัมพันธ์ในระดับปัจเจก และระดับโครงสร้าง การและเปลี่ยนทางสังคม การทำความเข้าใจ และการอธิบายปรากฏการณ์เชิงสังคม การเชื่อมแนวคิดเชิงนามธรรมกับโลกที่เป็นจริง ทฤษฎีทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์ การตาย การย้ายถิ่น พฤติกรรมทางสุขภาพและสังคม การประยุกต์ใช้ทฤษฎี และจริยธรรมการวิจัย ทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ และการปกครอง

PRDS 704 Global Population Aging in the Twenty-First Century
วจปป 704  การสูงวัยของประชากรในศตวรรษที่ 21 

(306)

The global trends of population aging in 21st century; demographic determinants of population aging, theories of aging; an interdisciplinary approach for the research on aging; gerontology in cross-cultural perspectives; factors influencing health and health care, economics, social aspects of population ageing; causes and consequences of population ageing; challenges in responding to population ageing; policy aspects of population aging in countries

แนวโน้มของประชากรสูงอายุทั่วโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชียและแปซิฟิก ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์สูงอายุ ทฤษฎีการสูงวัย การบูรณาการข้ามศาสตร์ในการวิจัยด้านการสูงวัย การศึกษาผู้สูงอายุในมุมมองทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมของการสูงวัยของประชากร สาเหตุและผลกระทบของการสูงวัยของประชากร ความท้าทายในการเตรียมรับการสูงวัยของประชากร นโยบายประชากรสูงอายุในประเทศต่างๆ

PRDS 705 Sociodemographic Spectrum of Fertility 
วจปป 705 มิติต่างทางสังคมศาสตร์ประชากรว่าด้วยการเจริญพันธุ์      

(306)

Concepts of fertility and important measures of fertility; fertility theories, and hypothesis related to the fertility transition; proximate determinants of fertility; social structure and fertility; cultural perspective on fertility; the economics framework of fertility; determinants and consequences of the fertility change; factors affecting the fertility level; socioeconomic development, women’s role and fertility; emerging issues in fertility both in developed and developing counties; infertility

แนวคิดเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์และความสำคัญของการวัดการเจริญพันธุ์ ทฤษฏีการเจริญพันธุ์และสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเปลี่ยนแปลงการเจริญพันธ์ ปัจจัยกำหนดการเจริญพันธุ์ โครงสร้างทางสังคมกับการเจริญพันธุ์ มุมมองทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับการเจริญพันธุ์ พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม และบทบาทของสตรีในการเจริญพันธุ์ ประเด็นต่างๆ ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์ทั้งในประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา การไม่เจริญพันธุ์

PRDS 706 Migration and Political and Social Implications 
วจปป 706 การย้ายถิ่นและนัยยะทางการเมืองและสังคม

3 (3-0-6)

Migration theories, patterns and trends, the analysis of determinants and consequences of different types of migration, policies affecting the population mobility, migration policiens in Southeast Asian countries, migration and political consequences, integration issues an policies, multiculturalism society, the relationship of various ethnic groups and their power relations in the society, migration and ecnomic implication implications and development isues, and migration and social environmental implications

ทฤษฎีการย้ายถิ่น รูปแบบและแนวโน้มการย้ายถิ่น การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดการย้ายถิ่นและผลกระทบของการย้ายถิ่นในรูปแบบต่างๆ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายประชากร นโยบายการย้ายถิ่นของประเทศอาเซียน การย้ายถิ่นและผลกระทบทางการเมือง การย้ายถิ่นกับบูรณาการทางสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม ความสัมพันธ์และโครงสร้างทางอำนาจของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในสังคม การย้ายถิ่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการพัฒนา การย้ายถิ่นและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. Dissertation

Plan1 : Research Only For Student’s with Master’s degree

PRDS 898 Dissertation
วจปป  898วิทยานิพนธ์

48 (01440)

Identifying research proposals and research designs; research frameworks presentations; conducting research concerning of research ethics; data selection; data analysis; synthesizing and reviewing research findings; developing dissertations from research findings; dissertations presentations; writing research findings for dissemination; research dissemination in international peer-reviewed journals; ethics in research dissemination 

การออกแบบและกำหนดโครงการวิจัย การเสนอเค้าโครงวิจัย การศึกษาวิจัยอย่างมีจริยธรรม การคัดกรองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์และวิพากษ์ผลการวิจัย การนำผลวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเรียบเรียงผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

Plan 2 Course work and Research For Student’s with Master’s degree

PRDS 699 Dissertation
วจปป  699วิทยานิพนธ์

36 (01080)

Identifying research proposals and research designs; research frameworks presentations; conducting research concerning of research ethics; data selection; data analysis; synthesizing and reviewing research findings; developing dissertations from research findings; dissertations presentations; writing research findings for dissemination; research dissemination in international peer-reviewed journals; ethics in research dissemination 

การออกแบบและกำหนดโครงการวิจัย การเสนอเค้าโครงวิจัย การศึกษาวิจัยอย่างมีจริยธรรม การคัดกรองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์และวิพากษ์ผลการวิจัย การนำผลวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเรียบเรียงผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

Graduate Attributes

 • Expert or specialist in applied demography and social research
 • Visionary, creative, and problem solver
 • Leader, team player with good communication skills
 • Professional, high integrity, and high ethical standard

Program Educational Objectives (PEOs)

 1. Have a thorough knowledge of the demographic theories and literature, and a comprehensive understanding of scientific methods and techniques relevant to the research being conducted (Knowledge)
 2. Are able to offer constructive criticism regarding academic works and current situations of the population and society (Skills)
 3. Are able to independently conduct original and applied research of high quality in relation to the field of population, and generate new evidence to advance the field of applied demography and social research and develop policies with originality in crystalizing contemporary issues and solving complex social problems (Skills)
 4. Produce academic publication in high-profile scientific journals and present to high-profile academic conferences (Skills)
 5. Keep high ethical standards and professional integrity in conducting research (Ethics)
 6. Are able to work cooperatively with leadership, while being able to demonstrate self-direction, and critical thinking (Character)
 7. Make proper use of digital technology in the advancement of demography, population, and social research (Character)
Assoc. Prof. Dr. Bhubate Samutachak
Email: bhubate.sam@mahidol.ac.th
Programme Chair
Prof. Dr. Patama Vapattanawong
Email: patama.vap@mahidol.ac.th
Commitee
Assoc. Prof. Dr. Sureeporn Punpuing
Email: sureeporn.pun@mahidol.edu
Commitee
Assoc. Prof. Dr. Sudarat Musikawong
Email: sudarat.mus@mahidol.edu
Commitee
Asst. Prof. Dr. Sakkarin Niyomsilpa
Email: sakkarin.niy@mahidol.ac.th
Commitee
Dr. Pattraporn Chuenglertsiri
Email: pattraporn.chu@mahidol.edu
Commitee
Dr .Dyah Anantalia Widyastari
Email: dyah.ana@mahidol.edu
Commitee
Asst. Prof. Dr. Marc Voelker
Email: marc.voe@mahidol.edu
Programme Secretary

“My study time at IPSR was an unforgettable time of my life. Studying in such a good environment gave me the opportunity to fulfill my dream and plan my future”.

Ramesh Adhikari, Nepal

“IPSR teaches me that “When it is obvious that the goals cannot be reached, don’t adjust the goals, but adjust the action steps”. Thanks to my IPSR masters, they help me to be strong enough on my way”.

Wimontip Musikaphan, Thailand

“Joining the PhD program in Demography at IPSR was one of the best decisions I have ever made. I received wonderful research experience there by attending training workshops and field visits. The multidisciplinary teaching faculty was excellent, and the student-friendly learning environment, supportive staff, and nice friends made my life happy there. I feel it is my second home, and I would recommend this program to anyone”.

Sunethra J. Perera, Sri Lanka

For more information, please contact :

Program Officer

Institute for Population and Social Research, Mahidol University
Salaya, Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170, Thailand

Teeranan Teerasenee
Email: teeranan.tee@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 303

Program Overview

Download the application documents and Please read the details. thoroughly before filling out the information in the application form

Scholarship

Gather scholarships related to the course. regularly updated with details of the scholarship student application