ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy in Applied Demography and Social Research

It has been 26 years since IPSR’s Ph.D. Program in Demography was first established (1993). During its first decade, the program focused on training Thai researchers. Since 2002, it has been open to interested applicants from other countries. All classes are conducted, and the dissertation is written, in English.It is the first international program in Thailand that provides doctoral – level training in this field.

There has been a great change in the global, regional, and national context that calls for another round of revision. Recently, The Ph.D. Program in Demography has been revised to ‘Applied Demography and Social Research’.

The program recognizes the importance of the social and cultural changes that accompany the economic changes and attempts to create fine connections. Greater integration of ASEAN, increasing multiculturalism, intergenerational coexistence, greater diversity of society, etc. demand not only new knowledge in demography but also new ways to learn. Emerged are many challenges that require new knowledge and demand for capable personnel in applying the demography knowledge to create a better world and sustainable society. The program aspires to train and produce responsible, ethical, and visionary population policy experts, demographers, and social scientists.

The Ph.D. Program in The Applied Demography and Social Research provides opportunities for professional careers in universities and international organizations, as well as a path to career advancement and collaboration both in Thailand and internationally.

Program Overview

Program Learning Outcomes (PLOs)

1.

Be equipped with social science research skills and demographic techniques and be able to conduct research independently with high ethical standards and professional integrity

2.

Comprehend and apply key principles and demographic theories in population studies and social research

3.

Realize analytical and problem-solving skills on complex problems, and contemporary issues

4.

Develop critical perspectives to assess and analyze quantitative and qualitative data using up-to-date information technology

5.

Enhance creativity and leadership in the application of demographic and social research knowledge and techniques

6.

Communicate research findings and recommendations to the public and policy makers effectively with digital technology

Academic calendar

The program’s academic schedule follows the two – semester system of Mahidol University. The first semester runs from August to December, and the second from January to May.

Study plans

Plan 1 Research: Suitable for students with backgrounds in demography/population studies who already have earned a master’s degree and have published at least one research work in applied demography and social research/population studies. No coursework is required. Students prepare for and pass the qualifying examination and then undertake their dissertation.

Plan 2 Coursework & Research: Suitable for students with no background in demography who have a master’s degree in related fields. Students take prerequisite courses in demography and research methods as appropriate to their background. Then students take three core courses in applied demography and social research, and one elective course, pass the qualifying examination and complete their dissertation.

Qualifying examination

All students must successfully pass the qualifying examination before proceeding to dissertation.

Courses Offered

Prerequisite courses
Students with no background in demography or research methods are required to take prerequisite courses as appropriate:

 • Substantive Demography
 • Analytical Techniques of Demography
 • Social Research Methodology
 • Statistics for Social Analysis

Core courses

 • Demographic Materials and Methods
 • Advanced Social Research Methodology
 • Seminar in Applied Demography and Social Research

Elective courses

1.Advanced and applied demography

 • Business Demography
 • Economic Demography
 • Family Demography
 • Fertility and Reproductive Health Rights
 • Migration and Social Implications
 • Mortality and Morbidity
 • Political Demography
 • Population and Social Determinants of Health
 • Social Demography
 • Social Theories for Demography

2.Technique and methodology

 • Advanced Analysis Techniques in Demography
 • Advanced Demographic Projections
 • Applied Multivariate Analysis for Demographic and Social Research
 • Applied Regression Modeling for Panel Data Analysis
 • Demographic Epidemiology
 • Geographical Information System and Social Science Research
 • Qualitative Research Methodology

3.Contemporary topics and issues

 • Economics of Population Aging
 • Older Persons in Cross-cultural Context
 • Population Ageing, Society and Public Policy
 • Population, Social Issues and Trends in ASEAN
 • Social Research on the Elderly

Summary of admission requirements

RequirementsPlan 1 (Research)Plan 2
Previous degreesMaster’s degree in in demography/population studies with minimum GPA 3.5Master’s degree in related field with minimum GPA 3.5
Background in demography/
population studies
RequiredDesirable, but not required
A major advisorHaving been accepted by an IPSR faculty memberNot required
PublicationsAt least 1 research article published in peer-reviewed journalPublications desirable,
but not required
English proficiency and computer skillsTOEFL-IBT of 79 or IELTS of 6.0 (Students having lower scores are required to take English courses offered by Faculty of Graduate Studies)
Basic computer literacy is required

Illustrative costs for a three-year program (in Thai baht)

Plan/ExpensePlan 1Plan 2
Master’s degree
graduates with
demography/populations
and social research
backgrounds
Master’s degree
graduates with
demography / populations
and social research
backgrounds
Master’s degree
graduates without
demography
/ populations and social research
backgrounds
Tuition
– 9,000 baht/credit108,000216,000
– Thesis registration fee100,80075,60075,600
Fees59,00059,00059,000
Total159,800242,600350,600
*Fees may be subject to change
*The plan expense excludes Health Insurance(3,500 baht/year), Qualifying Examination Fee (4,200 baht/time) and Research Supply fee

Application

Application for admission to the Program may be made through either of these two channels

 1. Mahidol University Selection Process (for Thai applicants): Applications are obtained from, and must be submitted to, the Faculty of Graduate Studies. There are two rounds of application opened between October and February. The selection process involves a written examination and an interview. Final selection is announced at the beginning of the following year before the first semester starts in August.
 2. Institute for Population and Social Research Selection Process (for Thai and international applicants): Applications are obtained from, and must be submitted to, the Ph. D. Program at IPSR. Applications are accepted year-round, with the deadline of around April. Final selection is announced about two months before the start of first semester. Applicants of Plan 1 (Research only) can start the study in either the first or the second semester, if admitted. The selection process involves review of the application materials and interview. Only complete applications with all required documents will be considered.

Doctor of Philosophy Program in Applied Demography and Social Research (International Program)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)

* Credits (lecture practice selfstudy)

1. Required Courses

PRDS669 Seminar in AppliedDemography and Social Research                  
วจปป 669 สัมมนาทางประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม

3 (3-0-6)

Concepts; theories; applied demographic and social research theories; demographic and social science analysing techniques; research methods; data sources; data analysis; contemporary issues in Sustainable Development Goals (SDG), global health; current important issues in population policy; social; economic; health and environment with ethics

แนวคิด ทฤษฎี การประยุกต์ทฤษฎีทางประชากรศาสตร์และการวิจัยทางสังคม เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นทางประชากร ประเด็นร่วมสมัย เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สุขภาพโลก ประเด็นสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายประชากร สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีจริยธรรม

PRDS684 Advanced Social Research Methodology                                    
วจปป  684 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมขั้นสูง      

3 (306)

Quantitative and qualitative inquiries relevant to social research; framing social research questions; literature review; research ethics; selecting social suitable research methods; composing a research proposal; quantitative and qualitative sampling; research tool design; managing field work; data entry and quality checking; data analysis; research article and report writing; presenting research: oral and poster; policy briefing; other documents leading to policy formulations through multi-media

การสืบค้นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางสังคม กำหนดกรอบคำถามวิจัยทางสังคม การทบทวนวรรณกรรม จริยธรรมการวิจัย การเลือกวิธีวิจัยที่เหมาะสม การเขียนโครงร่างวิจัย การสุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบเครื่องมือวิจัย การจัดการงานวิจัยในพื้นที่ การนำเข้าและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนบทความและรายงานวิจัย การนำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ เอกสารเชิงนโยบายแบบย่อ  เอกสารอื่นๆ ที่มีผลต่อการนำไปสู่การกำหนดนโยบาย โดยผ่านสื่อชนิดต่างๆ

PRDS 702 Demographic Materials and Methods                                        
วจปป 702 สาระและวิธีวิทยาทางประชากรศาสตร์                                   

3 (306)

Essential principles to understanding demographic phenomena; advanced methods and measurements for imperfect demographic data; stable population, model stable populations and applications; estimation methods for statistically underdeveloped areas 

หลักการสำคัญในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางประชากรศาสตร์ วิธีการและการวัดขั้นก้าวหน้าสำหรับข้อมูลประชากรที่ไม่สมบูรณ์ ประชากรคงรูป ประชากรคงรูปตัวแบบและการประยุกต์ วิธีการประมาณค่าสำหรับพื้นที่ด้อยพัฒนาทางด้านสถิติ

2. Elective Course

PRDS 664 Family Demography                                                               
วจปป 664 ประชากรศาสตร์ครอบครัว

3 (306)

Family and household as significant basic demographic units; analysis of structures; functions; decision roles and strategies of family and household affecting demographic outcomes under different social and economic circumstances; an analysis of impact of socio-economic and political changes on the family structure and demographic behaviours of families and household; family policy and multigenerational households; comparative studies on families and households—history; economic and social

ครอบครัวและครัวเรือน ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานสำคัญทางประชากร การวิเคราะห์ โครงสร้าง หน้าที่ บทบาทการตัดสินใจทางเลือก และกลยุทธ์ของครอบครัวและครัวเรือน อันก่อให้เกิดผลทางประชากรที่แตกต่างกัน ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมต่างๆ วิเคราะห์ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีต่อโครงสร้าง กลยุทธ์และพฤติกรรมทางประชากรของครอบครัวและครัวเรือน นโยบายครอบครัวและครัวเรือนหลายรุ่น การศึกษาเปรียบเทียบครอบครัวและครัวเรือนในด้าน ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม

PRDS  667     Demographic Epidemiology                                                     
วจปป     667      วิทยาการระบาดทางประชากร

3 (306)

Introduces basic knowledge of demographic epidemiology including measures of morbidity; mortality; and Summary Measures of Population Health (SMPH). The SMPH combining information on mortality and non-fatal health outcomes to represent the health of a particular population as a single number or as known as disability-adjusted life years (DALYs); basic knowledge of health economic evaluation providing evidence-based health policy decisions on resource allocation

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาการระบาดทางประชากร รวมถึงการวัดการเจ็บป่วย การวัดการตาย และการวัดสถานะสุขภาพของประชากรแบบองค์รวม โดยพิจารณาถึงความสูญเสียที่เกิดจากการตายก่อนวัยอันควร และความสูญเสียจากการเจ็บป่วยหรือพิการ หรือที่เรียกว่า ปีสุขภาวะที่สูญเสียปรับด้วยความบกพร่องทางสุขภาพ  อีกทั้งความรู้พื้นฐานเรื่องการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและทรัพยากร

PRDS674 Social Research on the Elderly                                                 
วจปป 674 การวิจัยทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ    

3 (306)

An interdisciplinary approach for the research on aging; theories of aging; demography
of aging; health and health care of aging; economics of aging;  sociology of aging;  aging and social policy including the SDG/Agenda 2030 and ICPD declarations; aging and politics

สหสาขาวิชาในการวิจัยเรื่องผู้สูงอายุ ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีอายุสูง ประชากรศาสตร์ผู้สูงอายุ สุขภาพอนามัยและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เศรษฐศาสตร์ผู้สูงอายุ สังคมวิทยาผู้สูงอายุประชากรสูงอายุกับนโยบายสังคมรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ และคำประกาศจากการประชุมระหว่างประเทศด้านประชากรและการพัฒนา และประชากรสูงอายุกับการเมือง

PRDS 676 Advanced Demographic Projections                                          
วจปป 676 การคาดประมาณประชากรขั้นสูง 

3 (306)

Conventional population projection; cohort-component method;  projection of fertility; projection of mortality; projection of migration; probabilistic projection; alternative techniques, and projections of socioeconomic characteristics of population

ระเบียบวิธีดั้งเดิมของการฉายภาพประชากร วิธีองค์ประกอบ-รุ่นอายุ การฉายภาพภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย และการย้ายถิ่น การฉายภาพด้วยหลักความน่าจะเป็น วิธีการฉายภาพทางเลือกอื่น การฉายภาพตามคุณลักษณะ ทางเศรษฐกิจ สังคมของประชากร

PRDS 678 Geographical Information System and Social Science Research     
วจปป 678ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

3 (306)

Process of data management linking with spatial data (place, location in the forms of point, line and polygon); four steps of GIS including collectioning and preprocessing spatial data from various sources; data storage and retrieval organizing data for retrieval; data updating, and editing; data manipulation and analysis performing tasks on data aggregates and disaggregates; estimating parameters and constrain; and performing modeling functions and; the report system displaying; the database in tabular graphic and map form; GIS integrated with social science research

กระบวนการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (สถานที่ จุดที่ตั้ง เส้นทาง ขอบเขตและอาณาเขต) ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มี ๔ ขั้นตอน การนำข้อมูลเข้าซึ่งรวมถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อน การเก็บให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ แก้ไข และเพิ่มเติม การปรับ แปลง รวม และแยกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ และสร้างแบบจำลอง การจัดทำระบบรายงานในรูปของตาราง  กราฟ และแผนที่ การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่วมกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

PRDS 680 Qualitative Research Methodology                                           
วจปป 680 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

3 (225)

Introducing paradigms in social science research and traditions in qualitative research; qualitative research design; methods of qualitative data collection with special emphasis on in-depth interviews; focus group discussions and participant observations; management and analysis of the qualitative data; using hands-on exercise in doing qualitative research within the scope and interest of the program

กระบวนทัศน์ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และแนวทำวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นพิเศษ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การรฝึกทำการวิจัยเชิงคุณภาพในขอบเขตและความสนใจของหลักสูตร

PRDS 682 Advanced Analysis Techniques in Demography                          
วจปป 682 เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ขั้นสูง                         

3 (306)

Advanced methods for evaluating the data quality and smoothening; components and decomposition analysis; age-period-cohort effects in demography; advanced life table methods and applications; the applications of stable population and life table models; modeling age patterns of vital events

วิธีขั้นสูงสำหรับการประเมินคุณภาพข้อมูลและการปรับให้เรียบขึ้น องค์ประกอบและการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ ผลของอายุ-ช่วงเวลา-รุ่นในประชากรศาสตร์ วิธีตารางชีพขั้นสูงและการประยุกต์ การประยุกต์ตัวแบบประชากรคงรูปและตารางชีพ การสร้างแบบจำลองแบบแผนอายุของเหตุการณ์ชีพ

PRDS683 Social Demography                                                                
วจปป 683 ประชากรศาสตร์สังคม    

3 (306)

Population theories; population size, structure, distribution and changes; factors affecting changes in population related to ethnicity, socio-economic aspects; applying demography to data on social; fertilities, nuptiality, mortality, migration; older persons; population policy and directions of population and social research

ทฤษฎีทางประชากร ขนาด โครงสร้าง การกระจาย และการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่เกี่ยวกับ ชาติพันธุ์ ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจ การประยุกต์ทฤษฎีทางประชากร กับข้อมูลทางสังคม ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะสมรส ภาวะการตาย การย้ายถิ่น ประชากรสูงอายุ  นโยบายประชากร และทิศทางการวิจัยทางประชากรและสังคม

PRDS 685 Fertility and Reproductive Health Rights
วจปป 685ภาวะเจริญพันธุ์และสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธ์

3 (306)

Concepts of fertility and important measurement of fertility; fertility theories, and hypothesis related to the fertility change; couple reproductive health rights, determinants and consequences of the fertility change; factors affecting the fertility level; emerging issues in fertility both in developed and developing counties
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์และมาตรวัดที่สำคัญ ทฤษฎีและสมมุติฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ์ สิทธิอนามัยเจริญพันธ์ของคู่สมรส ตัวกำหนดและผลของการเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับภาวะเจริญพันธุ์ ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในด้านภาวะเจริญพันธุ์ของประชากร ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา

PRDS 686 Mortality and Morbidity
วจปป 686 ภาวะการตายและความเจ็บป่วย

3 (306)

Mortality theories and demographic transition; determinants and social consequences; emerging causes of morbidity and mortality; epidemics; completeness of reporting death and estimation; exponential functions of mortality; an estimation of child mortality; an estimation of adult mortality; survival function and analysis

ทฤษฎีภาวะการ ตายและการเปลี่ยนผ่านทางประชากร ตัวกำหนดและผลกระทบทางสังคม สาเหตุการตายและความเจ็บป่วย โรคระบาดที่สำคัญ ความสมบูรณ์ของข้อมูลการตายและการคาดประมาณ ฟังก์ชันเอ็กโปเนนเชียลที่เกี่ยวข้องกับภาวะการตาย การคาดประมาณการตายในเด็ก การคาดประมาณการตายในผู้ใหญ่ ฟังก์ชันการมีชีวิตและการวิเคราะห์

PRDS 687 Migration and Social Implications 
วจปป 687การย้ายถิ่นและนัยยะทางสังคม

3 (306)

Migration theories, patterns and trends, the analysis of determinants and consequences of different types of migration; relations between migration and development issues and the role of migration in relation to social, economic and environmental changes in Thailand and neighbouring countries; comparative studies of migration policies in Thailand and other Southeast Asian countries, field research practices on migration issues

ทฤษฎีการย้ายถิ่น รูปแบบและแนวโน้มการย้ายถิ่น วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นรูปแบบต่างๆ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของการย้ายถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฝึกการทำวิจัยภาคสนามเรื่องการย้ายถิ่น

PRDS 688 Political Demography
วจปป 688 ประชากรศาสตร์การเมือง

3 (306)

The size, composition and distribution of population in relation to government and politics; political consequences of the population change, especially the effects of the population change on the demands made upon governments on the performance of governments, and on the distribution of political power; political determinants of the population change; policies affecting the population mobility, the relationship of various ethnic groups, and the power relations among different groups of population; public policiesaion aiming to influence the size, composition and distribution of populations

ความสัมพันธ์ของระบบการเมืองกับองค์ประกอบด้านประชากร ขนาดโครงสร้าง และการกระจายตัวของประชากร การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการเมืองอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร โดยเฉพาะข้อเรียกร้องทางการเมือง การจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์ของรัฐ การศึกษาปัจจัยทางการเมืองที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร การย้ายถิ่น ความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และโครงสร้างทางอำนาจของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม การศึกษานโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อขนาด องค์ประกอบและการกระจายตัวของประชากร

PRDS 689 Economic Demography
วจปป 689 เศรษฐศาสตร์ประชากร

3 (306)

Economic determinants and consequences of demographic behaviors, marriage, fertility, migration, health and mortality; economics of gender and changing economic roles of women; microeconomic models of household behaviors; impact of demographic changes on the economic growth, income security, pension systems, intergenerational transfers, health care systems and the environment

ปัจจัยชี้วัดทางเศรษฐกิจและผลของพฤติกรรมทางประชากร การแต่งงาน การเกิด การย้ายถิ่น สุขภาพและการตาย เศรษฐศาสตร์เพศภาวะและบทบาททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของสตรี แบบจำลองเศรษฐศาสตร์จุลภาคเรื่องพฤติกรรมครัวเรือน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางรายได้ ระบบบำนาญ การเปลี่ยนผ่านระหว่างวัย ระบบดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

PRDS 690 Population and Social Determinants of Health                           
วจปป 690 ประชากรและปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม

3 (306)

Ethical issues surrounding research on population and social determinants of health; data sources; knowledge for concepts/theories in population and social determinants of health; epidemiology and health, sociology and health; anthropology and health; social determinants of health-related to biology, psychology and society; social determinants of the health framework for action and policy; measuring the health status; measuring health equality and health equity

จริยธรรมในการศึกษาวิจัยด้านประชากรและปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม แหล่งข้อมูลในการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทษฎีทางประชากรกับปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม แนวคิดระบาดวิทยากับสุขภาพ  แนวคิดสังคมวิทยากับสุขภาพ แนวคิดมานุษยวิทยากับสุขภาพ  ปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกาย จิต และสังคม  กรอบการศึกษาปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคมที่มีนัยยะเชิงปฏิบัติและนโยบาย การวัดสถานะสุขภาพของประชากร  การวัดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางสุขภาพ

PRDS 691 Business Demography
วจปป 691 ประชากรศาสตร์ธุรกิจ           

3 (306)

The importance of and connections between demographic changes and business conducts; changes in age and sex composition affecting business marketing and human resource management; integrative knowledge of demography, strategic management, marketing strategies enhancing business planning and implementation

ความสำคัญ และความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ กับการดำเนินธุรกิจในมิติต่างๆ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเพศ และโครงสร้างอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการทางการตลาด และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรธุรกิจ การบูรณาการความรู้ทางประชากรศาสตร์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การตลาดเชิงกลยุทธ์ เพื่อการวางแผนและการดำเนินการตามแผนของธุรกิจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

PRDS 693 Applied Multivariate Analysis for Demographic and Social Research
วจปป  693  การวิเคราะห์พหุตัวแปรประยุกต์เพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม  

3 (306)

An emphasis on the causal relationship estimation by applying multivariate methodology appropriate for demographic and social research; an introduction of both continuous data and discrete data; to essential assumptions for linear and non-linear models under the process the of multiple regression analysis with constrained and unconstrained models; concentrating on maximum likelihood; logistic regression analysis focusing on restricted and unrestricted models, adjusted proportional probabilities, ordered logistic regression analysis, multinomial logistic regression analysis, survival analysis, multi-level analysis and the structural equation model

การเน้นความสัมพันธ์เชิงเหตุผลโดยการใช้พหุตัวแปรที่เหมาะกับ การวิจัยประชากรและสังคม การแนะนำข้อมูลต่อเนื่องและข้อมูลไม่ต่อเนื่อง สมมติฐานที่จำเป็นสำหรับแบบจำลองถดถอยที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้นในกระบวนการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยใช้แบบจำลองที่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข การให้ความสำคัญกับความน่าจะเป็นสูงสุด การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกที่เน้นแบบจำลองที่มีข้อจำกัดและไม่มีข้อจำกัด ความน่าจะเป็นที่ปรับค่าแล้วโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์จำแนกประเภทพหุ การวิเคราะห์การอยู่รอด การวิเคราะห์พหุระดับ และแบบจำลองสมการโครงสร้าง

PRDS 694  Applied Regression Modeling for Panel Data Analysis
วจปป 694 แบบจำลองการถดถอยประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว

3 (306)

A blend of theory and interesting applications of essential statistic/econometric methods for the panel (longitudinal) data analysis, linear and nonlinear panel regression models of continuous variables, the pooled model, the fixed effects model and the random effects model, and the panel regression models of discrete and limited dependent variables; the binary outcome model, the tobit model, the truncated regression and the Heckman selection model

การผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการประยุกต์วิธีการทางสถิติและ/หรือเศรษฐมิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้นสำหรับตัวแปรต่อเนื่อง ตัวแบบพูล ตัวแบบอิทธิพลแบบคงที่ ตัวแบบอิทธิพลแบบสุ่ม และตัวแบบการถดถอยสำหรับตัวแปรตามไม่ต่อเนื่องหรือตัวแปรตามแบบจำกัด ตัวแบบผลลัพธ์แบบไบนารี ตัวแบบโทบิท การถดถอยตัดทอน ตัวแบบการเลือกตัวอย่างของเฮ็คแมน     

PRDS695 Population, Social Issues and Trends in ASEAN
วจปป 695  ประเด็นและแนวโน้มด้านประชากรและสังคมในอาเซียน 

3 (306)

The regional integration of ASEAN and GMS and its impacts and implications on Thai and ASEAN societies, the demographic structure of ASEAN countries and emerging trends; social and economic development theories; cross-border infrastructure development, environmental cooperation, transport and communication, trade and investment, labour migration; emerging population and social issues and trends such as human trafficking, multiculturalism, and transnational organised crimes.  

การรวมตัวของภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและผลกระทบต่อสังคมไทยและอาเซียน วิเคราะห์โครงสร้างประชากรอาเซียนและแนวโน้มในอนาคต ทฤษฎีด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอาเซียน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงประเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการขนส่งและคมนาคม การค้า การลงทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นท้าทายด้านประชากรและสังคมของอาเซียน ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต เช่น การค้ามนุษย์ พหุสังคมและวัฒนธรรม และอาชญากรรมข้ามชาติ

PRDS 696  Older Persons in Crosscultural Context
วจปป 696 ผู้สูงวัยในบริบทข้ามวัฒนธรรม

3 (306)

Situation of the elderly in countries specially in Asia and the Pacific; gerontology in cross-cultural perspectives; family, age relationship, children’s migration, gender, race, HIV/AIDS, health and the subjective and objective quality of life; the international commitment relating to policies and projects on the elderly; similarities and differences of policies in countries

สถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ประเด็นผู้สูงอายุหลากหลายมิติในบริบทข้ามวัฒนธรรม ครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น การย้ายถิ่นของบุตรหลาน เพศภาวะ ชาติพันธุ์ เอ็ชไอวี เอดส์ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตเชิงอัตวิสัย และภาวะวิสัย พันธะสัญญาของนานาชาติที่เกียวข้องกับการดำเนินนโยบายและโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ความเหมือนและความแตกต่างของนโยบาย ในประเทศต่างๆ

PRDS 700 Economics of Population Aging
วจปป 700เศรษฐศาสตร์การสูงวัยของประชากร

3 (3-0-6)                                          

Basic economic concepts and theories on population aging; macroeconomic issues, economic consequences of population aging, economic growth, healthcare financing, pension and social security, and government revenue; and microeconomic issues; income security, retirement, saving, and working behavior; alternative perspective on the issue of population aging from an economic point of view, with aim to provide a more comprehensive understanding of the issue to help plan policies towards an aging population and economic preparation for the older population

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับการสูงอายุของประชากร ประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการสูงอายุของประชากร การเติบโตทางเศรษฐกิจ ระบบการรักษาพยาบาล บำนาญ ประกันสังคม และรายได้ของรัฐ ประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค ความมั่นคงด้านรายได้ การเกษียณอายุ การออม และพฤติกรรมการทำงาน ประเด็นด้านประชากรสูงอายุจากมุมมองของเศรษฐศาสตร์ มุ่งเน้นให้มีความเข้าใจในประเด็นอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการวางแผนนโยบายสำหรับประชากรสูงอายุและการเตรียมตัวทางด้านเศรษฐกิจของประชากรสูงวัย

PRDS 701 Population Aging, Society and Public Policy
วจปป 701  การสูงวัยของประชากร สังคม และนโยบายสาธารณะ 

3 (306)

Demographic and policy aspects of population aging, and their individual and societal implications; understanding the global trends in changes in the age structure; causes and consequences of population ageing; patterns, trends and differentials in mortality and morbidity; intergenerational transfers in later life such as living arrangements, care and their relations to changing demographic factors; migration patterns at older ages and migration theories; understanding and applying of theories and concepts in the social science and public policy to analyse, understand and critically engage with issues and implications of population ageing, such as pensions, long-term care and health, on older persons, family, society and the country

แง่มุมทางประชากรศาสตร์และนโยบายต่อประเด็นการสูงวัยของประชากร และ ปัจเจกและสังคม ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุในระดับโลก สาเหตุและผลของของการสูงวัยของประชากร รูปแบบ แนวโน้มและความแตกต่างในการตายและการเจ็บป่วย การถ่ายโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในชีวิตบั้นปลาย ลักษณะการอยู่อาศัย การดูแล และความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการย้ายถิ่นในวัยสูงอายุและทฤษฎีการย้ายถิ่น ความเข้าใจและการประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมศาสตร์และนโยบายสาธารณะเพื่อวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และเชื่อมต่อเข้ากับประเด็นปัญหาและผลของการสูงวัยของประชากร เรื่องเงินบำนาญ การดูและระยะยาว และสุขภาพ ทั้งต่อผู้สูงอายุ ครอบครัว สังคม และประเทศ

PRDS 703 Social Theories for Demography 
วจปป 703 ทฤษฎีทางสังคมสำหรับประชากรศาสตร์      

3 (306)

Key concepts in social theories, pattern, discourse and power, social structure, solidarity, power relations, symbolic interaction, interaction at individual and structure level, practices, understanding and explaining social phenomenon, bridging the abstract concepts with the real world, theoretical applications and research ethics

มโนทัศน์สำคัญในทฤษฎีสังคม แบบแผน  วาทกรรมและอำนาจ โครงสร้างทางสังคม  การยึดเหนี่ยวทางสังคม ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ปฎิสัมพันธ์ระดับบุคคลและระดับโครงสร้าง การปฎิบัติ ความเข้าใจและการอธิบายปรากฎการณ์ทางสังคม การเชื่อมโยงทฤษฎีกับปรากฎการณ์จริงในสังคม การประยุกต์ทฤษฎีและจริยธรรมการวิจัย

3. Dissertation

Plan1 : Research Only For Student’s with Master’s degree

PRDS 898 Dissertation
วจปป  898วิทยานิพนธ์

48 (01440)

Identifying research proposals and research designs; research frameworks presentations; conducting research concerning of research ethics; data selection; data analysis; synthesizing and reviewing research findings; developing dissertations from research findings; dissertations presentations; writing research findings for dissemination; research dissemination in international peer-reviewed journals; ethics in research dissemination 

การออกแบบและกำหนดโครงการวิจัย การเสนอเค้าโครงวิจัย การศึกษาวิจัยอย่างมีจริยธรรม การคัดกรองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์และวิพากษ์ผลการวิจัย การนำผลวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเรียบเรียงผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

Plan 2 Course work and Research For Student’s with Master’s degree

PRDS 699 Dissertation
วจปป  699วิทยานิพนธ์

36 (01080)

Identifying research proposals and research designs; research frameworks presentations; conducting research concerning of research ethics; data selection; data analysis; synthesizing and reviewing research findings; developing dissertations from research findings; dissertations presentations; writing research findings for dissemination; research dissemination in international peer-reviewed journals; ethics in research dissemination 

การออกแบบและกำหนดโครงการวิจัย การเสนอเค้าโครงวิจัย การศึกษาวิจัยอย่างมีจริยธรรม การคัดกรองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์และวิพากษ์ผลการวิจัย การนำผลวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเรียบเรียงผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

Assoc. Prof. Dr. Bhubate Samutachak
Email: bhubate.sam@mahidol.ac.th
Programme Chair
Prof. Dr. Patama Vapattanawong
Email: patama.vap@mahidol.ac.th
Commitee
Assoc. Prof. Dr. Sureeporn Punpuing
Email: sureeporn.pun@mahidol.edu
Commitee
Assoc. Prof. Dr. Sudarat Musikawong
Email: sudarat.mus@mahidol.edu
Commitee
Asst. Prof. Dr. Sakkarin Niyomsilpa
Email: sakkarin.niy@mahidol.ac.th
Commitee
Dr. Pattraporn Chuenglertsiri
Email: pattraporn.chu@mahidol.edu
Commitee
Dr .Dyah Anantalia Widyastari
Email: dyah.ana@mahidol.edu
Commitee
Asst. Prof. Dr. Marc Voelker
Email: marc.voe@mahidol.edu
Programme Secretary

“My study time at IPSR was an unforgettable time of my life. Studying in such a good environment gave me the opportunity to fulfill my dream and plan my future”.

Ramesh Adhikari, Nepal

“IPSR teaches me that “When it is obvious that the goals cannot be reached, don’t adjust the goals, but adjust the action steps”. Thanks to my IPSR masters, they help me to be strong enough on my way”.

Wimontip Musikaphan, Thailand

“Joining the PhD program in Demography at IPSR was one of the best decisions I have ever made. I received wonderful research experience there by attending training workshops and field visits. The multidisciplinary teaching faculty was excellent, and the student-friendly learning environment, supportive staff, and nice friends made my life happy there. I feel it is my second home, and I would recommend this program to anyone”.

Sunethra J. Perera, Sri Lanka

For more information, please contact :

Program Officer

Institute for Population and Social Research, Mahidol University
Salaya, Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170, Thailand

Orrawan Kumdee
Email: orrawan.kum@mahidol.edu
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 303

Program Overview

Download the application documents and Please read the details. thoroughly before filling out the information in the application form

Scholarship

Gather scholarships related to the course. regularly updated with details of the scholarship student application