ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Arts in Population and Sexual and Reproductive Health

Population and sexual and reproductive health are crucial aspects of development. However, in many developing countries, where improvement in population well-being is most needed, there is a lack of trained personnel with high-level research skills and adequate theoretical understanding. In response to this need, the Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University drawing on its 40-years research and teaching experience, offers a graduate training program in Population and Sexual and Reproductive Health (SRH).

This program is designed to provide training in the art and science of understanding population and SRH issues and collecting, evaluating, and analyzing relevant information. It is designed for individuals working in population, sexual and reproductive health and HIV and AIDS programs and other related areas in academic institutions. Students are exposed to a wide range of theoretical and applied research with special emphasis on socio-cultural issues related to population and SRH.

Mahidol University Education Philosophy : Administering education that focuses on learners’ achievements by means of a learning-centered approach for self-development of knowledge, abilities, and new skills

Program Overview

Program Learning Outcomes (PLOs)

1.

Explain key principles and theories in population and sexual and reproductive health studies, and research methodology

2.

Apply knowledge and techniques in population and sexual and reproductive health studies, and research methodology to conduct research independently and ethically

3.

Analyze quantitative and qualitative data to investigate problems and propose solutions or policy recommendations in population and sexual and reproductive health

4.

Construct research in population and sexual and reproductive health studies with creative and critical thinking, self-learning skill, and team collaboration by using effective information communication and technology skills

The program consists of 5 modules:

Module 1 : Population Studies (August to October)

– Substantive Demography
– Analytical Techniques in Demography

Module 2 : Gender and Sexual and Reproductive Health (October to December)

– Perspectives and Key Issues in Sexual and Reproductive Health
– Gender Studies and Population

*Academic fieldtrip on Population and SRH programs in Thailand is scheduled in mid-December every year.

Module 3 : Research Methodology (January to March)

– Social Research Methodology
– Seminar on Population and Sexual and Reproductive Health

Module 4 : Elective courses and thesis (March to May)

Module 5 : Elective courses and thesis (May to July)

For module 4 and module 5, students select minimum 2 elective courses from the following list.

Methodology and techniques

1.Statistics for Social Analysis
2.Data Management for Quantitative Research
3.Monitoring and Evaluation of Population and SRH Programs
4.Statistical Techniques for Multivariate Analysis

Issue-based

1.Behavioral and Social Dimensions of HIV and AIDS
2.Migration and Health
3.Social Determinants of Health
4.Global Health Policy
5.Communication Bridging: Population and Health Research to Policymakers

For those who are interested to take some specific courses but not convenient to apply/register as a regular student of the program, there is also an opportunity to attend the courses as the Attached Program’s participants. For more detail, please visit: Click

Participants will participate in the same classes as Masters Degree students. More than 75 participants from 20 countries in Asia, Africa and North America (USA) have completed this program.

Interested individuals are advised to contact the Program Director for more information on eligibility requirements.

ACADEMIC AND NON-ACADEMIC ACTIVITIES

Apart from courses offered in class, IPSR provides a variety of activities that aim to enhance research skills and perspectives of students through on-hands experiences, and strengthen their social and soft skills:

 • Academic fieldtrip
 • Student’s debate on population and SRH issues
 • Weekly Wednesday Seminar
 • Students events

APPLICATION AND ADMISSION

Applicants must hold at least a Bachelor’s degree in any relevant field. Required documents for applying to the program include:

 • A completed application form and two references
 • Proof of English proficiency
 • Transcripts of undergraduate or graduate course work
 • A pre-proposal for Master’s thesis
 • Identification of a data set to use in thesis (recommended)

All documents must be posted and reach the program by April. (Only application form may be submitted through e-mail).The final selection of qualified applicants will be announcedby June. The first semester starts in August.

VISA AND HEALTH REQUIREMENTS

It is the responsibility of the admitted applicants to acquire a non-immigrant visa to enter Thailand for study. Upon admission, IPSR will provide assistance obtaining a visa at the nearest Thai Embassy or Consulate.

All applicants are required to submit a certificate of good health from a licensed physician based on a medical examination performed during the year of the application.

ACCOMMODATION

Housing with facilities can be arranged for students either on campus or nearby.

TUITION, FEES AND OTHER EXPENSES

 • The tuition and fees for the entire program (24 months) US$ 11,000.
 • Health insurance at least US$ 120 per year (only international students)
 • Living costs approximately US$ 500 per month
 • Additional expense may include
  • Thesis preparation
  • Books

SCHOLARSHIPS

Each academic year, with generous supports from the IPSR, the program offers a number of partial scholarships that cover 50-100 percent of tuition fees, and health insurance to applicants with outstanding academic performance.

English Proficiency Criteria for Apply IPSR Scholarship

TESTGraduation Requirement (Pass)
IELTS5.0 (W=5.0, S = 5.0)
TOEFL-iBT64 (W=17, S = 15)
MU GRAD plus70 (W=10, S = 10)
MU ELT84 (W=10, S = 10)
W = Writing, S = Speaking

Course Description

๑)  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วจปพ  ๕๒๒          เพศภาวะศึกษาและประชากร     ๓(๓-๐-๖)
PRPS  522               Gender Studies and Population
จุดตัดของประชากรศาสตร์ และสตรีนิยม ความตึงเครียดเชิงญาณวิทยาระหว่างแบบประชากรศาสตร์และสตรีนิยม การสะท้อนคิดเรื่องเพศภาวะในการวิจัยทางประชากรศาสตร์ การเชื่อมโยงมิติเพศภาวะ อำนาจ อิสรภาพ และการอยู่ดีมีสุข บทบาทของเพศภาวะในพลวัตรทางประชากร ความเชื่อมโยงของสตรีนิยม และทฤษฎีเพศภาวะสำหรับประชากร การวิจัยทางสังคมและสุขภาพ และการพัฒนานโยบาย

The intersections of demography and feminism; epistemological tensions between feminism and demography; the gender reflexivity in the demographic research; connecting gender to power, autonomy, and well-being; the role of gender in demographic dynamics; the implications of feminist and gender theories for population, the social and health research and the policy development

วจปพ  ๕๕๐   สารัตถประชากรศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)
PRPS  550    Substantive Demography
ทฤษฎีทางประชากร ขนาด โครงสร้าง และการกระจายตัวของประชากร สถานการณ์โลกและภูมิภาคและแนวโน้มประชากร การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ภาวะเจริญพันธุ์ การย้ายถิ่น ภาวะการตาย ปัจจัยเศรษฐกิจสังคม ครอบครัว ความเป็นเมือง และสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทิศทางการวิจัยและทฤษฎีประชากรที่ใช้เพื่อการวิจัยเรื่องประชากรนโยบายประชากร

Population theories, size, structure, and distribution of population; regional and global situation and trend of population; population changes, fertility, migration, mortality, socio-economic factors, family, urbanization, and environment affecting population changes; sustainable development goals; research direction and population theories applied for demographic research, population policy


วจปพ  ๕๕๕   เทคนิคเชิงวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์    ๓ (๒-๓-๕)
PRPS   555    Analytical Techniques in Demography
แนวคิดและเทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ การนำเทคนิคเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์  แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางประชากร  วิธีการรวบรวม การนำข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อวัดและวิเคราะห์ภาวะเจริญพันธุ์ การสมรส การตาย การย้ายถิ่น การขยายเมือง การวัดอัตราต่าง ๆ ทางประชากร ตารางชีพ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทยด้วยวิธีต่าง ๆ 

Concepts and fundamental techniques of demographic analysis including advantages of these techniques, data sources and data collecting,  applying these data to analyze fertility, nuptiality, mortality, migration, urbanization, demographic measurements, life table ,and appropriate population projection

วจปพ  ๕๕๖     มุมมองและประเด็นสำคัญทางสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์     ๓(๓-๐-๖)
PRPS  556      Perspectives and Key Issues in Sexual and Reproductive Health       
ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ผ่านเลนส์เพศภาวะและสิทธิ มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเพศภาวะ เพศวิถี ความหลากหลาย ปัจจัยที่ทับซ้อนกัน ความเป็นธรรม และสิทธิ การวิเคราะห์ความซับซ้อนของสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญ  ประเด็นสำคัญ ภาวะเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว การทำแท้ง และสุขภาพแม่และเด็ก โดยใช้มุมมองทางสังคมวัฒนธรรมและประชากรศาสตร์  ประเด็นใหม่ๆ ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในฐานะตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน และผลกระทบของการแปรรูปบริการและการทำให้บริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์กลายเป็นสินค้า เชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Substantive knowledge in major areas of sexual and reproductive health from a gender and rights perspective; key concepts and perspectives including gender, sexuality, diversity, intersectionality, justice and rights to understand the complexity of the issues; core aspects of sexual and reproductive health, including fertility, contraceptive use and family planning programs, abortion, and maternal and child health; socio-cultural dimensions as well as demographic aspects of the issue; emerging topics in sexual and reproductive health including its inclusion in the recently approved SDGs and the impacts of health privatization and commercialization on sexual and reproductive health services;  combined theoretical and applied perspectives with an emphasis on Southeast Asia

วจปพ  ๕๕๗สัมมนาเกี่ยวกับประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์   ๓(๓-๐-๖)
PRPS  557      Seminar on Population and Sexual and Reproductive Health       
ความรู้ ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นร่วมสมัยทางด้านประชากร สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ เอชไอวี/เอดส์ ตลอดจนประเด็นสำคัญต่างๆ สัมมนาในห้องเรียน อภิปราย และนำเสนองานวิจัย ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาหัวข้องานวิจัยรวมถึงเทคนิคในการวางแผน การเขียน การนำเสนอ และการเตรียมสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์          

Knowledge, information and exchanges of views for understanding on the contemporary issues related to population, and sexual and reproductive health and HIV/AIDS as well as other related important issues, in-class seminar, discussion and presentation of research works; helpful knowledge for proposal development and skills for writing up, planning, presenting and preparing for thesis proposal defense

วจปพ  ๕๖๖    วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม   ๓(๓-๐-๖)
PRPS   566Social Research Methodology       
ศาสตร์และศิลป์แห่งกระบวนวิธีทำการวิจัยทางประชากร สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ เอชไอวีและเอดส์ ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการวิจัย การกำหนดกรอบแนวความคิดเพื่อการศึกษา การสร้างสมมติฐานการวิจัย การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง วิธีการที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเสนอผลการวิจัย ประเด็นด้านจริยธรรม

The art and science of research techniques and procedures for population, sexual and reproductive health and HIV/AIDS research, both quantitative and qualitative research; defining research objectives and frameworks; Formulating the conceptual framework of study formulating research hypothesis sample design appropriated techniques for data collection data analysis report writing ethical concerns

๒) หมวดวิชาเลือก

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วจปพ      ๕๑๑ มิติทางพฤติกรรมและสังคมของเอชไอวีและเอดส์ ๓(๓-๐-๖)
PRPS  511   Behavioral and Social Dimensions of HIV and AIDS
มิติทางสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ แนวคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเอชไอวีและโรคเอดส์ทั่วโลก แนวโน้มของการถ่ายทอดเอชไอวี เอดส์ และผลกระทบในภูมิภาคเอเชีย บริบททางสังคม-วัฒนธรรม และประเด็นร่วมสมัยต่างๆ ของเอชไอวี เอดส์ในภูมิภาคเอเชีย ทางเลือกนโยบายป้องกันเอชไอวี เอดส์ และการศึกษาความเชื่อมโยงของโครงการ การป้องกันเอชไอวี เอดส์  ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การติดเชื้อเอชไอวี ผลกระทบของเอดส์ สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมระดับสากล  มีการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศ และ หรือ ในต่างประเทศ

Social dimensions and human behaviors; concepts and data related to the spread of HIV/AIDS in the world; trends of the HIV transmission and impacts in Asia; socio-cultural contexts and contemporary issues of HIV/AIDS in Asia; HIV/AIDS prevention policy options and program implications studies on HIV-related risk behaviors; the impact of AIDS in accordance with the international ethical standard; an adamemic field trip in Thailand or aboard

วจปพ  ๕๕๘    เชื่อมโยงการสื่อสารการวิจัยด้านประชากรและสุขภาพสู่ผู้กำหนดนโยบาย  ๓(๓-๐-๖)
PRPS  558      Communication Bridging: Population and Health Research to
Policymakers                             
การกำหนดนโยบายและการพัฒนาการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น  สำหรับผู้วางนโยบาย กระบวนการกำหนดนโยบายและการวางแผนการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบาย พัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารระดับนโยบายและแผนการกระทำจากผลของงานวิจัย โดยเน้นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญ นโยบายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ นโยบายด้านผู้สูงอายุ

Policy formation and improving the use of research finding for policymakers policy formation process and formulate research related to policy develop policy-level communication strategies, and action plans from research findings. The course will focus on important health policies such as sexual and reproductive health or ageing policies

วจปพ  ๕๖๕    สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคม      ๓(๓-๐-๖)
PRPS  565Statistics for Social Analysis
การใช้สถิติพรรณนาและสถิติอนุมานในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สเตต้าการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงความน่าจะเป็น ช่วงความเชื่อมั่น  การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าซีและการทดสอบค่าที การทดสอบไค-สแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์อย่างง่ายและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย สหสัมพันธ์พหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การถดถอยโลจิสติค

Descriptive and inferential uses of statistics in social sciences research, Use of Stata software, Measures of central tendency and dispersion, Probability distribution, Confidence interval, Hypothesis testing, Z-test and t-test, Chi-squared test, ANOVA, Simple correlation and linear regression analysis, Multiple correlation and linear regression analysis, Logistic regression

วจปพ  ๖๓๖    การติดตามและประเมินผลโครงการประชากรและสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์      ๓(๓-๐-๖)
PRPS  636     Monitoring and Evaluation of Population and Sexual and Reproductive Health Programs       
ความรู้แนวคิดพื้นฐานของการติดตามและประเมินผลโครงการทางประชากรและสุขภาพทางเพศอนามัยเจริญพันธุ์ เอชไอวีและเอดส์ การพัฒนาแผนการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลโครงการ   วิธีการบูรณาการตัวชี้วัดกับระบบการเก็บข้อมูล และการออกแบบการประเมินผลกระทบ และใช้วิธีการทางสถิติ

Basic concepts of monitoring and evaluation of population and sexual and reproductive health programs; development of performance monitoring and evaluation; methods of integrating indicators into data collection systems and designs for impact evaluation; using statistical methods

วจปพ  ๖๓๘      เทคนิคทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์เชิงพหุ     ๓(๓-๐-๖)
PRPS  638     Statistical Techniques for Multivariate Analysis
เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปร ที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการประมวลผลงานวิจัยทางประชากรและประเด็นที่เกี่ยวข้อง เน้นประเด็นด้านพฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทางเพศอนามัยเจริญพันธุ์ สำหรับข้อมูลที่มีระดับการวัดตั้งแต่ระดับอัตราส่วนไปจนถึงระดับกลุ่ม  การวิเคราะห์ทั้งสมการที่เป็นเส้นตรงไปจนถึงสมการที่ไม่เป็นเส้นตรง ภายใต้เงื่อนไขของโอกาสความน่าจะเป็นสูงสุด การวิเคราะห์โอกาสรอดชีพและวิเคราะห์ผลของบริบททางประชากรต่อ พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

Multivariate analysis for population and related issues which appropriate for both continuous and discrete data analytical technique when focus on sexual behavior, sexual and reproductive health and interpretation of linear equation and non-linear equation under the condition of maximum likelihood survival analysis dealing with an influence of contextual factor of population on individual sexual behavior, sexual and reproductive health

วจปพ  ๖๓๙    นโยบายสุขภาพโลก          ๓(๓-๐-๖)
PRPS   639    Global Health Policy
ความซับซ้อนของประเด็นด้านสุขภาพโลก ภูมิทัศน์ และโครงสร้างการบริหารจัดการ กลไกและกระบวนการในการพัฒนานโยบายสาธารณะสุขภาพโลก เน้นประเด็นสุขภาพที่อยู่เหนือความเป็นเขตแดนของชาติ และมีลักษณะเป็นเรื่องของโลก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เชิงทฤษฎี ประเด็นสุขภาพโลก และการเคลื่อนไหวเชิงปฏิบัติ ประเด็นสุขภาพโลกมิติที่หลากหลายของการเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสุขภาพโลก การกำหนดนโยบาย

The complexity of global health issues, global health landscape and governance structure, the mechanisms and processes for the development of global public health policies, focus on health issues transcend national boundaries global in nature theoretical discussion, the current global health discussions and movements in practicality work on global health issues, multi-dimension of stakeholders’ involvement on global health the global health agenda setting and policy formulation

วจปพ  ๖๔๐    การจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ    ๑ (๐-๒-๑)
PRPS   640    Data Management for Quantitative Research
จริยธรรมในการจัดการข้อมูล ความรู้พื้นฐานและหลักการของการจัดการข้อมูลเชิงปริมาณโครงสร้างข้อมูลและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลประเภทข้อมูลและการปรับเปลี่ยนประเภทข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การอ่านและการเขียนข้อมูลที่มีรูปแบบหลากหลาย  การรวมไฟล์ข้อมูล การเขียนไฟล์สคริปท์คำสั่งเพื่อจัดการข้อมูล

Ethical issues in data management; basic knowledge and principles of quantitative data management; data structure and reshaping data structure; data type and changing data type; accessibility to data; reading and writing data from various data format; combining data files; using script (programming) to manage data

วจปพ  ๖๔๔    การย้ายถิ่นและสุขภาพ         ๓(๓-๐-๖)
PRPS   644     Migration and Health                                               
แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นกับสุขภาพ ประเด็นปัญหาสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นที่มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคต่างๆทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ทัศนคติ ความเชื่อ และ กฎ ระเบียบ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นกลุ่มต่างๆ  ปรากฏการณ์ของการย้ายถิ่นกับสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา โรคที่เป็นปัญหาหลักที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ย้ายถิ่น  กรณีศึกษากลุ่มประชากรย้ายถิ่น งานกลุ่ม

Concepts and therioes about the relationship between migration and health; migrant health problem isssues with higher risk to communicable and non-communicable diseases; attitude, belief and regulations that relate to access to health service of migrant populations; migration phenomenon in the contexts of developing countries; diseases and health problems of migrants; case studies; group-work

วจปพ  ๖๔๕    ปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม           ๓(๓-๐-๖)
PRPS   645     Social Determinants of Health                                             
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด/ทฤษฎี แหล่งข้อมูล และงานวิจัยทางด้านประชากรและปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม  แนวคิดระบาดวิทยากับสุขภาพ  แนวคิดสังคมวิทยากับสุขภาพ แนวคิดมานุษยวิทยากับสุขภาพ  ปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกาย จิต และสังคม  กรอบการศึกษาปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคมที่มีนัยยะเชิงปฏิบัติและนโยบาย การวัดสถานะสุขภาพของประชากร  การวัดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางสุขภาพ

Knowledge about concepts/theories, data sources, and research on population and social determinants of health; epidemiology and health, sociology and health; anthropology and health; social determinants of health related to biology, psychology and social; social determinants of health framework for action and policy; measuring health status; measuring health equality and health equity

๓)  วิทยานิพนธ์      

วจปพ  ๖๙๘    วิทยานิพนธ์           ๑๒(๐-๔๘-๐)
PRPS  698      Thesis
การออกแบบโครงการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจประเด็นด้านประชากร สุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ เอชไอวีและเอดส์ นำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนา ประยุกต์ทฤษฎีทางด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจิญพันธุ์หรือเอชไอวี เอดส์  ดำเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม วิเคราะห์ผลการวิจัย นำเสนอผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ นำเสนอรายงานวิจัย  และเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นมาตรฐาน หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ

Design research proposal to understand issues on population, sexual and reproductive health and HIV/AIDS leading to appropriate resolving and developing apply population and sexual and reproductive health theories with research conduct research with ethical concerns analyze and report results in terms of thesis present and publish research in standard journals or conference proceedings

Associate Professor Dr. Tawanchai Jirapramukpitak, M.D.Program Chair
Associate Professor Dr. Jongjit RittirongCommittee member
Assistant Professor Dr. Kanokwan TharawanCommittee member
Assistant Professor Dr. Dusita PhuengsamranCommittee member
Lecturer Dr. Sarunya Sujaritpong, DVMCommittee member
Associate Professor Dr. Rosalia  Maria  Emnuele  SciortinoCommittee member
Assistant Professor Dr. Wakako TakedaCommittee member
Dr. Truc Ngoc Hoang DangCommittee member
Associate Professor Dr. Chalermpol ChamchanCommittee member and Secretary

Voices from Alumni

This RH Program improved my knowledge and research skills significantly and this means a lot to my career. The knowledge I gained from this program also important to my community and my country. 

Dr. Ko Ko Naing

Director General
Relief and Resettlement Department
Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement, Myanmar


IPSR provided me a very great learning experiences. The friendly, motivating and supportive atmosphere are so impressive.

Lam Chi Cuong

Person in charge of Planning and Finance Department,
Preventive Medicine Center of Khanh Hoa Province, Vietnam


Holding the MA degree from IPSR-Madihol, I could make progresses in my career path – taking more responsibility in Local Governance and Community Development Program, a biggest local governance program in Nepal. I would say this achievement was the results of me being molded by IPSR.

Puspa Basnet

Provincial Coordinator and Capacity Development Expert
Local Governance and Community Development Program
Ministry of Federal Affairs and Local Development/Development Partners
Government of Nepal


I would like to appreciate IPSR for shaping my knowledge and skills to develop my career path. I am proud to be IPSR alumni.

Sujan Karki

IPSR Alumni – Academic year 2007/8
Current: Director-Research, Monitoring and Evaluation
SHOPS Plus Project -Nepal
Abt Associates Inc., NEPAL


The teaching methods both theoretical and practical, learning environments, facilities and professors was much better than my expectation.

Dr. Najibullah Rafiqi

Associate professor at Kandahar University faculty of medicine and MPH Program, Afghanistan


Studying Master’s Degree in Population and Social Research precisely captured my imagination and allowed me to develop new interest areas to pursue my further study and eventually to shape my career endeavor. It has been a significant phase in my life being a part of IPSR, made even more meaningful by the amazing professors, caring staff and homely environment; they really made the difference.

Matrika Chapagain, Ph.D.

Senior Research Advisor
AARP


Here I did not only get a qualified education, but also got a chance to enhance my research skills, present the researches in international conferences and engage in lecturer’s research. I could confidently say that all of knowledge and skills on population and reproductive health research which I got there is very useful for my current job. Now, I work as a lecturer in one of the top private universities in Jakarta.

Mohammad Ainul Maruf, SKM, MA

Lecturer at the Department of Public Health, Faculty of Medicine and Health, University of Muhammadiyah Jakarta, INDONESIA


The knowledge and skills obtained from the Master program can applied to my work at public health programs, i,e. to strengthen program design,  get better implementation by efficient use of resources for the health and development of people in my country.

Dr. Thiri Win

Assistant Director, Department of Public Health, Ministry of Health and Sports, MYANMAR


The Institute of Population and Social Research (IPSR), Mahidol University is one of the globally recognized universities given the advanced research endeavor and academic programs. I feel proud of myself to be the first graduate from Mongolia back in 2000 with Master’s Degree in Population and Social Research. Since then, plethora of Mongolian researchers and young fellows have been labeled with the IPSR as leaders both in local and foreign setting. Therefore, I would like to extend my sincere gratitude for the professors and academic community of IPRS for enabling knowledge sharing opportunities and continuous partnership.

Algaa Solongo, Ph.D.

Professor, National University of Mongolia,
National Gender Expert of Mongolia


I truly enjoyed and valued our time of studying in IPSR of Mahidol University.  It was a great opportunity to have a warm learning environment with academic & practicable curriculum, good facility, and supportive Ajarns, coordinators and staffs. During our time in Salaya campus, we not only could share our experiences and support each other among international students but also could explore Thai culture and life styles with Thai friends. If you aim for quality learning experience in demography & reproductive health in nice & supportive environment, IPSR is the place to be.

Maung Maung Than Htike

Technical Officer (M&E)
Country Health Emergency Preparedness & International Health Regulations
WHO Health Emergencies Programme
WHO South East Asia Regional Office, New Delhi


The knowledge, experience and values gained during the study under it’s highly qualified, experienced and supportive faculty helped me achieve many goals of my life and make significant contributions to our society. I highly recommend this institute for those who are interested to pursue their career in social sector.

Dr. Tsering Yethenpa

Silkkim  (India)

For more information, please contact :

Program Officer

Institute for Population and Social Research, Mahidol University
Salaya, Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170, Thailand

Monchaya Apiwatanasiri

E-mail:  monchaya.dul@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441 0201-4 ext. 311

Program Overview

Download the application documents and Please read the details. thoroughly before filling out the information in the application form

Scholarship

Gather scholarships related to the course. regularly updated with details of the scholarship student application