คณะกรรมจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่และการประพฤติมิชอบของบุคลากร

คณะกรรมจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่และการประพฤติมิชอบของบุคลากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรของสถาบันฯ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลซึ่งไม่ใช่บุคลากรของสถาบันฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงนักศึกษาของสถาบันฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำหนดแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา
 2. รับเรื่องร้องเรียน กลั่นกรอง พิจารณาเรื่องร้องเรียน รวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและถูกต้อง
 3. รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการเสนอมา
 4. สรุปรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารของสถาบันฯ รับทราบ
 5. จัดทำสถิติข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณเสนอต่อผู้บริหารของสถาบันฯ

จรรยาบรรณ

 1. คณะกรรมการฯ ทุกคนเก็บเรื่องร้องเรียนเป็นความลับเฉพาะในคณะกรรมการฯ ไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
 2. คณะกรรมการฯ ให้ข้อมูลที่จำเป็นกับผู้ร้องเรียน เช่น ความคืบหน้าเรื่องที่ร้องเรียน การแก้ไขปัญหา
 3. คณะกรรมการฯ ไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวให้แก่ผู้ร้องเรียน   
 4. รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบตามมติของคณะกรรมการ การแจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน ต้องทำเป็นมติของคณะกรรมการฯ และทำเป็นหนังสือแจ้งถึงผู้ร้องเรียนโดยตรง

การดำเนินงาน

เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับเรื่องร้องเรียน จะมีขั้นตอนการพิจารณาจัดการเรื่องร้องเรียนดังต่อไปนี้

 • เอกสารต้นฉบับของเรื่องร้องเรียนการทุจริตทุกฉบับ จะถูกส่งคืนให้ผู้ร้องเรียน โดยคณะกรรมการฯ จะทำสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งจะใส่ซองเอกสาร ปิดผนึก ลงนามกำกับบริเวณที่ปิดผนึกโดยประธานคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน คู่กับกรรมการ 1 ท่าน แล้วเก็บไว้ในตู้เอกสารในห้องทำงานของฝ่ายเลขานุการฯ
 • เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการฯ จะสรุปเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารของสถาบันฯรับทราบ

คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศาประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์กรรมการ
นางวรรณี หุตะแพทย์กรรมการ
นางสาวกุลวธู วจนสาระกรรมการ
นางสาวดวงวิไล ไทยแท้กรรมการและเลขานุการ

ช่องทางร้องเรียนการทุจริต

ท่านสามารถ Download แบบฟอร์ม และส่งไปที่ Email: piyawat.kat@mahidol.edu