ค้นหาชื่อโครงการวิจัย

การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และแรงงาน

Study of Cross-Border Remittances between Thailand and Myanmar

Promoting Evidence-Based Migration Discourse and Media Reporting in Thailand

โครงการ สุขภาพและการทำงานของแรงงานต่างด้าวผู้หญิงหลังการระบาดของโควิด-19: อำนาจทับซ้อนและการเปรียบเทียบในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

โครงการ การดูแลผู้ทำงาน/ การทำงานของผู้ดูแล: การดูแลระยะยาวโดยแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

โครงการที่ปรึกษาการถอดบทเรียน (Learning Brief) การดำเนินงานโครงการ “การเข้าถึงแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในบ้านพักชั่วคราวแรงงานก่อสร้าง”

Parenting in Displacement Study on Thailand-Myanmar Border