โครงการ การดูแลผู้ทำงาน/ การทำงานของผู้ดูแล:  การดูแลระยะยาวโดยแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

โครงการ การดูแลผู้ทำงาน/ การทำงานของผู้ดูแล: การดูแลระยะยาวโดยแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์
ระยะเวลา: กรกฎาคม 2566 – มิถุนายน 2568