Strengthening policy advocacy of migrant workers labour rights in  Thailand, focusing on agriculture

Strengthening policy advocacy of migrant workers labour rights in Thailand, focusing on agriculture

หัวหน้าโครงการ: สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์
นักวิจัย: ธีรนงค์ สกุลศรี, วริศรา ไข่ลือนาม, จารุวรรณ จารุภูมิ, อดิศร เกิดมงคล, นิธิพัฒน์ ประสาทกุล

ระยะเวลา: พฤศจิกายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2567