โครงการ  สุขภาพและการทำงานของแรงงานต่างด้าวผู้หญิงหลังการระบาดของโควิด-19:  อำนาจทับซ้อนและการเปรียบเทียบในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

โครงการ สุขภาพและการทำงานของแรงงานต่างด้าวผู้หญิงหลังการระบาดของโควิด-19: อำนาจทับซ้อนและการเปรียบเทียบในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: สรัญญา สุจริตพงศ์
ระยะเวลา: กันยายน 2566 – สิงหาคม 2567