โครงการ Parenting in Displacement Study on Thailand-Myanmar Border ปีที่  3

โครงการ Parenting in Displacement Study on Thailand-Myanmar Border ปีที่ 3

หัวหน้าโครงการ: ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์
นักวิจัย: สุรีย์พร พันพึ่ง, Khaing Zar Lwin
ระยะเวลา: มกราคม 2567 – มีนาคม 2568