ค้นหาชื่อโครงการวิจัย

เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธุ์ และ เอชไอวี/เอดส์

Future-proofing LGBT+ livelihoods to reduce trafficking vulnerability

โครงการศึกษาสถานการณ์การรังแกในเยาวชนไทยและการพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางจิตใจของเยาวชนและป้องกันปัญหาการรังแกในโรงเรียน

Developing a Regional Strategy on Mental Health issues faced Lesbian, Gay, Bisexual and Men who have sex with Men (LGBMSM) and Transgender communities in Southeast Asia

โครงการศึกษาสถานการณ์และพัฒนาหลักสูตรคู่มือแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันและจัดการความรุนแรงบนฐานเพศในที่ทำงานภาคเอกชน

โครงการ การคาดประมาณขนาดประชากรหลากหลายทางเพศ และสถานการณ์ชีวิตและสุขภาพของ LGBTQ+

Parenting in Displacement Study on Thailand-Myanmar Border ปีที่ 2

โครงการร่วมหลายประเทศเพื่อทดสอบความเข้าใจในเครื่องมือสำรวจเพื่อประเมินพฤติกรรมทางเพศ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ: ประเทศไทย

โครงการจ้างเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญรูปแบบเครือข่ายการทำงานของอาสาสมัครที่มีผลงานในระดับสูงในกลุ่มประชากรผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) โครงการ STAR 2021-23