โครงการศึกษาสถานการณ์และพัฒนาหลักสูตรคู่มือแนวปฏิบัติ  เพื่อป้องกันและจัดการความรุนแรงบนฐานเพศในที่ทำงานภาคเอกชน

โครงการศึกษาสถานการณ์และพัฒนาหลักสูตรคู่มือแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันและจัดการความรุนแรงบนฐานเพศในที่ทำงานภาคเอกชน

หัวหน้าโครงการ: สุชาดา ทวีสิทธิ์
ระยะเวลา: ตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567