โครงการศึกษาสถานการณ์การรังแกในเยาวชนไทยและการพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางจิตใจของเยาวชนและป้องกันปัญหาการรังแกในโรงเรียน

โครงการศึกษาสถานการณ์การรังแกในเยาวชนไทยและการพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางจิตใจของเยาวชนและป้องกันปัญหาการรังแกในโรงเรียน

หัวหน้าโครงการ: สุชาดา ทวีสิทธิ์
ระยะเวลา: มีนาคม 2567 – มิถุนายน 2568

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ความเสี่ยงและพฤติกรรมรังแกของวัยรุ่น (นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อายุ 13-17 ปี) ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนขยายโอกาสในชายแดนของประเทศไทย
  2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญที่กําหนดความเสี่ยงและพฤติกรรมรังแกของวัยรุ่น โดยคํานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ (ความหลากหลายทางชาติพันธุ์, ศาสนา, ชนชั้น, การแสดงออกทางเพศภาวะ, พฤติกรรมการใช้สื่อ, พฤติกรรมการใช้สารเสพติด, การมีภาวะวิกฤตในชีวิต, ระดับปัญหาสุขภาพจิต,ระดับความแข็งแกร่งของจิตใจ, ระดับการมีทัศนคติเปิดกว้างอยู่ร่วมกับความหลากหลายได้)
  3. เพื่อพัฒนาเนื้อหาสําหรับจัดทําสื่ออนไลน์ต้นนแบบที่เป็น web application มีเนื้อหาครอบคลุม
    3.1 ระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมการรังแก
    3.2 ระบบการป้องกัน และสนับสนุน ช่วยเหลือนักเรียนวัยรุ่น ให้ห่ างไกลจากความเสี่ยงต่อพฤติกรรมการรังแกท้ังในฐานะ “ผู้รังแก” และ “ผู้ถูกรังแก”
  4. เพื่อนําสื่อต้นแบบไปทดลองใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนขยายโอกาสชายแดนที่เก็บข้อมูล และทําการประเมินผล