โครงการร่วมหลายประเทศเพื่อทดสอบความเข้าใจในเครื่องมือสำรวจเพื่อประเมินพฤติกรรมทางเพศ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ: ประเทศไทย

โครงการร่วมหลายประเทศเพื่อทดสอบความเข้าใจในเครื่องมือสำรวจเพื่อประเมินพฤติกรรมทางเพศ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ: ประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: ดุสิตา พึ่งสำราญ
นักวิจัย: สุรีย์พร พันพึ่ง, นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์

ระยะเวลาดำเนินการ: มิถุนายน – สิงหาคม 2565

กลุ่มเป้าหมาย

  • กลุ่มเป้าหมายในการศึกษานี้ได้แก่ ประชากรทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้น ไปที่มีประสบการณ์ทางเพศ และอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทำการศึกษา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทำการแปลเครื่องมือหรือชุดคำถามมาตรฐานสำหรับการสำรวจพฤติกรรมทางเพศและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้เป็นภาษาของประเทศต่างๆ
  2. เพื่อทดสอบเครื่องมือหรือชุดคำถามมาตรฐานในกลุ่มตัวอย่างที่มีบริบททางกายภาพและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
  3. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสำรวจจริงต่อไป

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เครื่องมือสำรวจพฤติกรรมทางเพศและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เป็นมาตรฐาน และผ่านการทดสอบในภาษาต่างๆ ในบริบทที่แตกต่างกันในสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
  2. ระเบียบวิธีที่จะใช้ในการปรับแบบสำรวจให้เข้ากับบริบทอื่นๆ (รวมถึงการแปล) ซึ่งสามารถทำซ้ำได้ในอนาคตโดยนักวิจัยจากพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมในการศึกษาคร้ังนี้
  3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอแนะสำหรับ HRP ระบุว่าเครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้ในประชากรทั่วไป กลุ่มประชากรเฉพาะ หรือในกลุ่มคนที่มีอายุเท่าใดบ้าง เป็นต้น