ค้นหาชื่อโครงการวิจัย

ภาวะสูงวัยของประชากร

จัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ ความคาดหวัง การวางแผน และ การเตรียมตัวของประชากรวัยทำงานต่างรุ่นอายุและรูปแบบการอยู่อาศัยต่อชีวิตในวัยสูงอายุ

รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม

โครงการการทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย