โครงการ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยอย่างรอบด้านโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  และองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยอย่างรอบด้านโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ: สุรียพ์พร พันพึ่ง
นักวิจัย: ศุทธิดา ชวนวัน, วิภาพร จารุเรืองไพศาล, กาญจนา เทียนลาย, นนทวัชร์ แสงลออ

ระยะเวลา: ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์

  1. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เครื่องมือประเมินภาวะ Active aging สำหรับผู้สูงอายุไทย เพื่อให้ทราบสถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่
  2. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการจัดบริการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
  3. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • อปท. มีการนำผลการประเมิน Active aging ไปใช้ในการขับ เคลื่อนการบริหาร จัดการและการจัดบริการในพื้นที่
  • มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่
  • อปท. นำระบบเสาระวังนี้ไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ ท้ังในด้านสุขภาพ สังคม และ การอยู่อาศัย

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  • รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบมีนโยบายในการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในปีต่อๆ ไป