โครงการ  การพัฒนาเครื่องมือให้คำปรึกษาแบบปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง:  การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลกรณีให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  และให้บริการโดยบุคลากรสาธารณสุข

โครงการ การพัฒนาเครื่องมือให้คำปรึกษาแบบปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง: การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลกรณีให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และให้บริการโดยบุคลากรสาธารณสุข

หัวหน้าโครงการ: ปิยกฤตา แก้วพิกุล
ที่ปรึกษา: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
ระยะเวลา: มีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568