โครงการ  การวิจัยเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อการเป็นสังคมสูงวัยที่มีพลัง  (Active Aging Society)

โครงการ การวิจัยเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อการเป็นสังคมสูงวัยที่มีพลัง (Active Aging Society)

หัวหน้าโครงการ: ศุทธิดา ชวนวัน
นักวิจัย: เฉลิมพล แจ่มจันทร์ จงจิตต์ ฤทธิรงค์ กาญจนา เทียนลาย วนาพล แช่มสุขี
ระยะเวลา: มิถุนายน 2567 – ตุลาคม 2568

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาโปรแกรมพีระมิดประชากร (Population Pyramid Program – PPP) เพื่อเป็นเครื่องมือศึกษาโครงสร้างอายุและเพศของประชากรในตำบลหรือพื้นที่ศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายระดับท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การให้เป็นสังคมสูงวัยอย่างมีพลัง
  2. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของอปท. ให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลประชากรระดับท้องถิ่น ในการวางแผนได้อย่างตรงเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยในพื้นที่ให้สูงวัยอย่างมีพลัง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. อปท.มีโปรแกรมพีระมิดประชากร (Population Pyramid Program – PPP) ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการนำข้อมูลประชากรที่มีอยู่แล้วไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่วงวัย อันจะนำไปสู่การเป็นสังคมสูงวัย อย่างมีพลัง
  2. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอปท.ในด้านทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ข้อมูลประชากรมาใช้ในการวางแผนดูแลประชากรในพื้นที่
  3. อปท. ได้ทราบสถานการณ์ทางประชากรได้อย่างชัดเจนขึ้น และนำไปสู่การวางแผนและกำหนดทิศทางนโยบายเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
  4. สร้างนักวิจัยในพื้นที่และการนำความรู้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานของอปท. และเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรู้ในชุมชน ทำให้ชุมชนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้โปรแกรมพีระมิดประชากร (Population Pyramid Program – PPP) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะ ช่วยให้บุคลากรของอปท. วิเคราะห์ข้อมูลประชากรและนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชากรทุกช่วงวัยอันจะนำไปสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีพลัง
  2. เสริมสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรในอปท.