ประชากรและสังคม 2559

ประชากรและสังคม 2559

ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ
Thailand in the Era of Transnational Migration
บรรณาธิการ: สุรีย์พร พันพึ่ง, จรัมพร โห้ลำยอง, ศุทธิดา ชวนวัน, แครี่ แอนด์ ริชเตอร์, ลีลาร์ วินเซอร์, มาร์ก เฟิลแคร์

เอกสารดาวน์โหลด
แรงงานข้ามชาติที่ไม่อาจละทิ้ง: ทรรศนะทางเศรษฐศาสตร์ของการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน
16 มีนาคม 2565 745.88 KB จำนวนดาวน์โหลด 10 ครั้ง
หลักประกันทางสุขภาพสำหรับประชากรข้ามชาติ ในประเทศไทย: เรามาถึง ณ จุดไหน?
16 มีนาคม 2565 1.14 MB จำนวนดาวน์โหลด 7 ครั้ง
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือข้ามชาติ และนโยบายดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติของเอเชีย
16 มีนาคม 2565 1.62 MB จำนวนดาวน์โหลด 4 ครั้ง
รูปแบบการบูรณาการทางสังคม ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
16 มีนาคม 2565 659.62 KB จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง
วิถีไทยจำเป็นหรือไม่? การศึกษาเชิงคุณภาพ ด้านการบูรณาการและคุณภาพชีวิต ของผู้ย้ายถิ่นระยะยาวชาวยุโรปในประเทศไทย
16 มีนาคม 2565 674.91 KB จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง
การแต่งงานข้ามพรมแดน และการเคลื่อนชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ ของการย้ายถิ่นของคนไทยในประเทศออสเตรีย
16 มีนาคม 2565 1.68 MB จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง
แรงงานไทยในเกาหลีใต้: ปัญหาและอุปสรรค ของการเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของไทยและเกาหลีใต้
16 มีนาคม 2565 643.78 KB จำนวนดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ชีวิตและความหวังของผู้ต้องขังหญิงต่างชาติ ในเรือนจำไทย
16 มีนาคม 2565 3.65 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย
16 มีนาคม 2565 647.60 KB จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ผลกระทบของความเสื่อมโทรม สิ่งแวดล้อมทางด้านขยะมูลฝอย ต่อที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติ
16 มีนาคม 2565 682.46 KB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การประเมินบทบาทของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ในการส่งเสริมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม: การทบทวนวรรณกรรม
16 มีนาคม 2565 966.45 KB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตกเป็นเหยื่อ ของความรุนแรงทางเพศของผู้หญิงและผู้ชาย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
16 มีนาคม 2565 755.46 KB จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง
Effects of Parental Migration on Children's Well-Being: Findings from a Study of Vulnerable Children
16 มีนาคม 2565 320.97 KB จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง