การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และแรงงาน

ประชากรและสังคม 2566: หลากมิติในหนึ่งชั่วชีวิต

เด็กข้ามชาติ: ผลกระทบจากโควิด-19 (เข้าไม่ถึง) สุขภาพ (ตกหล่น) การศึกษา (เสี่ยงเพิ่ม) ความคุ้มครอง

แรงงานสูงอายุนอกระบบและการเปลี่ยนผ่านสภาพการทำงาน

การประเมินสถานการณ์เด็กข้ามชาติและผลกระทบจากโควิด-19

สภาพการทำงานและการจ้างงานในภาคเกษตรของประเทศไทย: การสำรวจแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในไร่อ้อย สวนยาง สวนปาล์ม และไร่ข้าวโพด

Working and employment conditions in the agriculture sector in Thailand: A survey of migrants working on Thai sugarcane, rubber, oil palm and maize farms

COVID-19: Resilience & Opportunity of Population and Society

โควิด-19: การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา (ปีที่ 42 ฉบับที่ 1)