IPSR on Brexit Episode I: Economic and Political Divorce with the Geographical Union

IPSR on Brexit Episode I: Economic and Political Divorce with the Geographical Union

บทคัดย่อ

ผลการลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์เพื่อแยกสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์กว่า 65 ปี ของการก่อตั้งสหภาพ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งภายในทั้งสหราชอาณาจักรเองซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ร่วมก่อตั้งสหภาพยุโรป และประเทศสมาชิกอื่นๆ ของสหภาพยุโรป รอยทางการรวมเขตเศรษฐกิจที่สหภาพยุโรปเคยย่ำเป็นทางนำแก่ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ที่ปรารถนาจะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือระหว่างกลุ่มประเทศกำลังถูกท้าทายว่าเป็นเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ และความยั่งยืนเพียงใด เหตุใดลักษณะการรวมกันในรูปแบบขององค์กรเหนือรัฐ (Supranational government)ที่สหรัฐอเมริกาเป็นแบบแม่ จึงอาจไม่ใช่คำตอบของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ การแยกตัวทางเศรษฐกิจและการเมือง หลังจากการเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นเป็นเวลาหลายทศวรรษ ในความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์จะดำเนินต่อไปอย่างไรและเมื่อนำบทเรียนของยุโรปมาพิจารณาการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนแล้ว มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร หรือไม่ และความร่วมมือแบบค่อยเป็นค่อยไปของอาเซียนมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร

July 27, 2016 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Srabua 109