การพลิกโฉมนโยบายและยุทธศาสตร์ควบคุมเบาหวาน สู่ ชุมชนร่วมจัดการ

Seminar no. 1259
17 April Time 12.30 – 15.30 hrs. (Special Seminar)

Speaker: นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ (เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย(สวน.))

Watch VDO later at https://fb.watch/sU_k19Efvw/