การพลิกโฉมนโยบายและยุทธศาสตร์ควบคุมเบาหวาน สู่ ชุมชนร่วมจัดการ

Seminar no. 1259
17 April Time 12.30 – 15.30 hrs. (Special Seminar)

Speaker: นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ (เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย(สวน.))

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95735427051?pwd=WVdCY2ZiL0ZYYlhzMVlDak9aNDVEdz09

Meeting ID: 957 3542 7051
Passcode: 022343

Facebook Live: https://www.facebook.com/IPSRMahidolUniversity