โครงการพัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศจากแพลตฟอร์ม Calories Credit  Challenge

โครงการพัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศจากแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge

หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
ระยะเวลา: ตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567