โครงการพัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศจากแพลตฟอร์ม Calories Credit  Challenge

โครงการพัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศจากแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge

Principal Investigator: Piyawat Katewongsa
Duration: October 2023 – June 2024