โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านการประเมินและสำรวจทักษะและความพร้อมเยาวชนและประชากรวัยแรงงานระดับจังหวัด

โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านการประเมินและสำรวจทักษะและความพร้อมเยาวชนและประชากรวัยแรงงานระดับจังหวัด

หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
นักวิจัยร่วม: Dyah Anantalia Widyastari, บุรเทพ โชคธนานุกูล, วิชาญ ชูรัตน์, รัตนา ด้วยดี, ชุติมา อยู่สมบูรณ์, ปัญญา ชูเลิศ
ระยะเวลา: มีนาคม 2567 – มีนาคม 2568

วัตถุปรสงค์

  1. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการสำรวจเก็บข้อ มูลพัฒนาทักษะและความพร้อมเยาวชนและ ประชากรวัยแรงงานโดยคณะทำงานจังหวัด ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ระยอง และปัตตานี โดย ใช้เครื่องมือ/องค์ความรู้แบบสำรวจ Adult Skill ของธนาคารโลก
  2. วิเคราะห์/สังเคราะห์เครื่องมือ วิธีการ และผลการสำรวจของแต่ละจังหวัด เพื่อทราบถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมของเยาวชนและประชากรวัยแรงงา
  3. ติดตาม (Monitoring) และประเมินผล (Development Evaluation) เพื่อให้คณะทำงานจังหวัดเกิด การเรียนรู้และพัฒนา สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ในเวลาที่กำหนด