โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านการประเมินและสำรวจทักษะและความพร้อมเยาวชนและประชากรวัยแรงงานระดับจังหวัด

โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านการประเมินและสำรวจทักษะและความพร้อมเยาวชนและประชากรวัยแรงงานระดับจังหวัด

Principal Investigator: Piyawat Katewongsa
Researcher: Dyah Anantalia Widyastari, Burathep Chokthananukul, Wichan Choorat, Rattana Duaydee, Chutima Yousomboon, Panya Choolert
Duration: March 2024 – March 2025

วัตถุปรสงค์

  1. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการสำรวจเก็บข้อ มูลพัฒนาทักษะและความพร้อมเยาวชนและ ประชากรวัยแรงงานโดยคณะทำงานจังหวัด ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ระยอง และปัตตานี โดย ใช้เครื่องมือ/องค์ความรู้แบบสำรวจ Adult Skill ของธนาคารโลก
  2. วิเคราะห์/สังเคราะห์เครื่องมือ วิธีการ และผลการสำรวจของแต่ละจังหวัด เพื่อทราบถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมของเยาวชนและประชากรวัยแรงงา
  3. ติดตาม (Monitoring) และประเมินผล (Development Evaluation) เพื่อให้คณะทำงานจังหวัดเกิด การเรียนรู้และพัฒนา สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ในเวลาที่กำหนด