สัญญาโครงการให้บริการทางวิชาการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER : ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

สัญญาโครงการให้บริการทางวิชาการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER : ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ระยะเวลา: พฤษภาคม 2566 – มิถุนายน 2566