สัญญาโครงการให้บริการทางวิชาการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER : ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

สัญญาโครงการให้บริการทางวิชาการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER : ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

Principal Investigator: Sirinan Kittisuksathit
Duration: May 2023 – June 2023