โครงการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล  และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสนับสนุนโครงการเชิงรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสนับสนุนโครงการเชิงรับผิดชอบต่อสังคม

หัวหน้าโครงการ: นนทวัชร์ แสงลออ
ระยะเวลา: เมษายน 2566 – กันยายน 2566