โครงการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล  และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสนับสนุนโครงการเชิงรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสนับสนุนโครงการเชิงรับผิดชอบต่อสังคม

Principal Investigator: Nontawatch Sankla-or
Duration: April 2023 – September 2023