โครงการ สำรวจความสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจ  และสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ประจำปี 2566

โครงการ สำรวจความสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจ และสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ระยะเวลา: กันยายน 2566 – ธันวาคม 2566