โครงการกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
นักวิจัย: จรัมพร โห้ลำยอง, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, นนทวัชร์ แสงลออ
ระยะเวลา: มีนาคม 2566 – สิงหาคม 2566