โครงการกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Principal Investigator: Sirinan Kittisuksathit
Researcher: Charamporn Holumyong, Suporn Jaratsit, Nontawatch Sankla-or
Duration: March 2023 – August 2023