โครงการเรียบเรียงข้อมูลจากการสังเคราะห์ประวัติศาสตร์การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย  ระหว่าง พ.ศ. 2510-2545

โครงการเรียบเรียงข้อมูลจากการสังเคราะห์ประวัติศาสตร์การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2510-2545

หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ระยะเวลา: มกราคม – กันยายน 2566