โครงการเรียบเรียงข้อมูลจากการสังเคราะห์ประวัติศาสตร์การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย  ระหว่าง พ.ศ. 2510-2545

โครงการเรียบเรียงข้อมูลจากการสังเคราะห์ประวัติศาสตร์การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2510-2545

Principal Investigator: Churnrurtai Kanchanachitra
Project Period:
January 2023 – September 2023