โครงการ การพัฒนาดัชนีชี้วัดกลางตามทิศทางเป้าหมายยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี  (พ.ศ. 2565-2574) ของ สสส. ระยะที่ 2

โครงการ การพัฒนาดัชนีชี้วัดกลางตามทิศทางเป้าหมายยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574) ของ สสส. ระยะที่ 2

หัวหน้าโครงการ: เฉลิมพล แจ่มจันทร์
นักวิจัย: มนสิการ กาญจนะจิตรา, ประทีป นัยนา, พัชรี วัดเสนาะ
ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน 2566