โครงการ การพัฒนาดัชนีชี้วัดกลางตามทิศทางเป้าหมายยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี  (พ.ศ. 2565-2574) ของ สสส. ระยะที่ 2

โครงการ การพัฒนาดัชนีชี้วัดกลางตามทิศทางเป้าหมายยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574) ของ สสส. ระยะที่ 2

Principal Investigator: Chalermpol Chamchan
Researcher: Manasigan Kanchanachitra, Prateep Naiyana, Patcharee Watsanor
Duration: February 2023 – November 2023